ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.06. 2020.

 

ПОВРАЋАЈ ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА УСЛЕД ПРЕСТАНКА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ПАКЕТА МЕРА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ ВРШИ СЕ НА РАЧУН 840-0000004023721-33


Привредни субјекти који изгубе право на коришћење фискалних погодности и директних давања прописаних Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима дужни су да:

- плате све обавезе за које им је одобрено одлагање плаћања заједно са припадајућом каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза која се рачуна почев од дана када су наведене обавезе доспеле за плаћање у складу са законима којим се уређује плаћање одговарајуће обавезе, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања; и

- изврше повраћај директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када су им исплаћена појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања.

У складу са чланом 12. став 4. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима повраћај директних давања са каматом услед престанка права на коришћење фискалних погодности и директних давања врши се на посебан наменски рачун отворен за ту намену код Министарства финансија – Управа за трезор из члана 13. став 1. ове уредбе, односно на рачун са којег су вршене уплате директних давања на наменске рачуне корисника пакета мера, односно на рачун 840-0000004023721-33.

У складу са чланом 17. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима корисник пакета мера који изгуби право на директна давања и не врати износ примљених директних давања у целости заједно са припадајућом каматом до покретања поступка контроле, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30-70% примљених директних давања, а не мање од 500.000 динара за правно лице, односно 100.000 динара за предузетника. За овај прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара.

О губитку права на коришћење пакета мера у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима писали смо детаљно у ПС 9/20 и 10/20.

Са друге стране, привредни субјекти који су грешком добили већи износ средстава од оног на који остварују право у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима не морају да самоницијативно врше повраћај „вишка“ новчаних средстава на претходно наведени рачун. Ови субјекти треба да обавесте надлежну филијалу Пореске управе и да на тај начин укажу на пропуст. Уколико у вези са повраћајем грешком више уплаћених средстава по основу директних давања не буде дата другачија инструкција од стране надлежних органа, овај „вишак“ новчаних средстава на наменском рачуну привредних субјеката остаће 15. августа 2020. године као „неискоришћен“ и биће аутоматски повучен са наменског рачуна на одговарајући посебан рачун код Управе за трезор.

О уоченим пропустима приликом уплате директних давања у складу са Уредбом у погледу неуплаћених бесповратних новчаних средстава и уплата у погрешном износу писали смо у ПС 10/20.