ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.04. 2020.

 

ИЗВРШЕНА ЈЕ ДОПУНА УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА КОЈОМ СУ ИЗМЕЊЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА КРЕТАЊА ЛИЦА

 

У „Службеном гласнику РС” број 53/20 објављене су допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања (у наставку: Уредба о мерама), које су ступиле на снагу 9. априла 2020. године.

Даном ступања на снагу извршених допуна Уредбe о мерама престале су да важе:

  • Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 и 50/20, у наставку: Наредба);
  • Уредба о прекршају за кршење Наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 39/20, у наставку: Уредба о прекршају);и
  • Одлука о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 32/20)

Измењене мере забране и ограничења кретања лица

Укидањем Наредбе, мера забране и ограничења кретања сада се прописује Уредбом о мерама на (измењени) начин како је дато у наставку.

Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

1) лицима са навршених 70 година – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;

2) лицима са навршених 65 година – у насељеним местима преко 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова;

3) лицима која нису навршила 65 година од 17 до 05 часова радним данима, као и од петка од 17 часова до понедељка до 05 часова.

Забрана из става 1. овог члана не односи се на:

1) здравствене раднике – са лиценцом;

2) припаднике Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Војске Србије и служби безбедности, који су на задатку;

3) лица којима Министарство унутрашњих послова изда дозволу за кретање;

4) чланове посаде теретних моторних возила, теретних бродова, возопратно особље железничких возила, посаде и кабинско особље ваздухоплова, којима се обавља међународни превоз у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају;

5) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ и највише два лица у пратњи тог лица.

Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору, при чему се ова забрана не односи се на малолетну децу и њихове родитеље, односно старатеље и хранитеље.

Забрањује се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт.

Приликом одржавања сахрана забрањује се присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 m.

Новчане казне

Укидањем Уредбе о прекршајима новчане казне сада су прописане Уредбом о мерама.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај лице које прекрши претходно дефинисану забрану (из чл. 1а и 1б Уредбе о мерама). За прекршај може се покренути и довршити прекршајни поступак, и у случају да је против учиниоца покренут или је у току кривични поступак за кривично дело које обухвата обележја тог прекршаја, без обзира на забрану из члана 8. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – УС).

Уређено је да ће се прекршајни поступци започети по Уредби о прекршају за кршење Наредбе окончати у складу са том уредбом.

Мере које се односе на здравствене раднике, здравствене сараднике и друга лица запослена
у здравственим установама

Ове мере прописане су новододатим чланом 3а Уредбе о мерама:

„Ради обезбеђивања недостајућих капацитета за изолацију и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 или инфицираних вирусом SARS-CоV-2, одлуком Владе могу се образовати привремене болнице, организовати њихов рад и утврдити материјална обавеза субјектима чија је делатност од значаја за функционисање привремених болница, иако нису испуњени услови прописани чл. 31–33. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19).

Здравствени радници, здравствени сарадници и друга лица запослена у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, војним здравственим установама, државним органима и правним лицима основаним средствима у јавној својини за које је посебним законом предвиђено да обављају и послове здравствене делатности (у даљем тексту: јавне здравствене установе), могу бити упућени на извршавање радне обавезе у било коју јавну здравствену установу или у привремену болницу, којој недостаје потребан број извршилаца, на основу усменог налога свог руководиоца, а у складу са планом попуне здравствених установа и другим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.

Лица из става 2. овог члана радну обавезу извршавају обављањем послова и задатака у јавној здравственој установи или привременој болници, у коју су упућена на рад, а права из радног односа остварују у установи у којој су запослена (из које су упућена), без закључивања посебних уговора или анекса уговора о раду.

Лицу из става 2. овог члана које одбије да поступи по усменом налогу о упућивању на извршавање радне обавезе у другу јавну здравствену установу, у складу са планом попуне и другим одлукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, руководилац издаје решење о радној обавези. Обвезнику радне обавезе, који не поступи по решењу свог руководиоца о упућивању на извршавање радне обавезе у другу јавну здравствену установу, престаје радни однос.”

Ограничање кретања тражилаца азила и ирегуларних миграната

У члану 3. Уредбе о мерама додају се ст. 2. и 3, који гласе:

„У циљу спречавања неконтролисаног кретања лица која могу бити носиоци вируса и самовољног напуштања центара за азил и прихватних центара, привремено се ограничава кретање тражилаца азила и ирегуларних миграната смештених у центре за азил и прихватне центре у Републици Србији и успоставља се појачан надзор и обезбеђење тих објеката.

Тражиоцима азила и ирегуларним мигрантима, изузетно и у оправданим случајевима (одлазак код лекара или из других оправданих разлога), биће омогућено напуштање центара за азил и прихватних центара уз посебно одобрење Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, које ће бити временски ограничено, у складу са разлогом због кога се издаје.”