ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.04. 2020.

 

НА РАЧУНУ ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈУ АПКМ МОЖЕ СЕ СТАВИТИ НАПОМЕНА О ПОРЕСКОМ ОСЛОБОЂЕЊУ ИЗ ЧЛАНА 24. ЗАКОНА О ПДВ,
ИЛИ СЕ МОЖЕ РАЧУН ИЗДАТИ БЕЗ ТЕ НАПОМЕНЕ

 

После укидања такси од 100% коју су биле уведене од стране привремених институција Аутономне покрајине Косово и Метохија (АПКМ) на робу која се допрема из Републике Србије ван АПКМ у понашању надлежних органа привремених институција које имају седиште на АПКМ примењују се нецаринске баријере са којим се срећу привредници који испоручују робу на територију АПКМ.

Према информацијама од наших претплатника царински орган тзв. Републике Косово не прихватају фактуре које прате робу која се допрема са територије и Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ уколико садрже неку од следећих клаузула о пореском ослобођењу: „Ослобођено ПДВ по члану 61. Закона о ПДВ“ или: „Ослобођено ПДВ по члану 61. Закона и члана 3. Уредбе“.

Ради превазилажења насталих проблема консултовали смо надлежене органе, прегледали важеће прописе којима се уређује промет добара са АПКМ и релевантне ставове надлежних органа о овим питањима. Као резултат наведених активности дајемо кратка упутства како треба да се понашају привредници који отпремају робу на територију АПКМ.

Дакле, од интереса је размотрити које су могућности да се наведена препрека превазиђе, а да обвезници ПДВ који испоручују добра на територију АПКМ буду ослобођени ПДВ са правом на одбитак претходног пореза. Решење наведеног проблема налази се у ставовима Минитарства финансија Републике Србије изнетим у допису број: 011-00-00204/2016-04 од 23. фебруара 2016. године, а које смо објавили у „Привредном саветнику“, број 7/2016 на стр. 183. под 1. Наведени допис садржи и следеће ставове:

„... ако за промет за који не постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са Законом, обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга изда рачун у којем не наведе ниједну, односно не наведе адекватну одредбу Закона на основу које није обрачунат ПДВ, реч је о формалном недостатку рачуна који не може да доведе до промене пореског третмана конкретног промета нити до промене пореског дужника за конкретни промет“.

Полазећи од наведених ставова, ради разрешења проблема у вези са пореским ослобођењем код отпремања  добара на територију АПКМ то постоје две могућности, и то:

Прва, На рачуну који прати робу  која се отпрема на територију АПКМ није обрачунат ПДВ, а рачун не садржи напомену о одредби Закона на основу које ПДВ није обрачунат. Пошто је ово формалан недостатак рачуна и зато не утиче на право обвезника ПДВ на пореско ослобођење и на одбитак претходног пореза. Напомињемо да обвезник ПДВ свакако мора располагати доказима да су добра отпремљена на територију АПКМ, како би могао да остври право на пореско ослобођење, или

Друга,  На рачуну који прати робу која се отпрема  на територију АПКМ није обрачунат ПДВ, већ рачун садржи напомену:  ПДВ није обрачунат у складу са одредбама члана 24. Закона о ПДВ“.

Познато нам је да поједини царински органи који спроводе поступак при испоруци добара на територију АПКМ не прихватају овакву клаузулу на рачуну која прати та добра, али се у најскорије време очекује да ће све царинарнице бити обавештене о ставовима Министарства финансија о овом питању, тако да ће се царинске формалности приликом испоруке добара на територију АПКМ спроводити без застоја. Наравно, подразумева се да за пореско ослобођење и у овом случају обвезник ПДВ мора располагати доказима да су добра отпремљена на територију АПКМ.