ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.04. 2020.

 

ПРОПИСАН ЈЕ НОВИ ПОРЕСКИ БИЛАНС ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ НА ОБРАСЦУ ПБ 2

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 51/20 објављене су измене и допуне Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у наставку: Правилник о пореском билансу) које ступају на снагу 8. априла 2020. године и примењују се за обрачунавање и плаћања пореза на нето приход предузетника почев за 2019. годину.

Овим изменама извршена су одговарајућа прилагођавања на позицијама у пореском билансу на Обрасцу ПБ 2 који се подноси за 2019. годину. Реч је о мањем броју измена које углавном нису интересантне ширем кругу пореских обвезника.

Ових дана очекује се и објављивање измена и допуна Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности. Међутим, према нашим сазнањима не треба очекивати измене Обрасца ППДГ-1С.

Напомињемо, обвезници пореза на приход од самосталне делатности који су предали порески биланс за 2019. годину на старом Обрасцу ПБ 2, не треба да подносе измењену пореску пријаву са новим обрасцем који треба да буде уграђен у апликацију еПорези. Такође, обвезници пореза на приход од самосталне делатности не треба да чекају да надлежни изрше прилагађавања у апликацији у складу са овим изменама, већ и данас могу да предају на постојећем Обрасцу ПБ 2 који се налази у апликацији еПорези.

Крајњи рок за предају пореске пријаве и пореског биланса за 2019. годину за предузетнике није промењен и он је 15. априла 2020. године.

Извршеним изменама Правилника о пореском билансу прописан је нови Образац ПБ 2 којим је замењен стари. Међутим, структура пореског биланса није промењена, а број позиција остао је исти (61 позиција).

Укратко реч је о следећим изменама и допунама:

1) на редним бројевима 35, 38 и 43 ПБ 2 извршена су одговарајућа проширења описа позиција како би се омогућио унос података у вези са новим пореским подстицајима који су прописани Законом о порезу на добит, а који се сходно примењују на предузетнике:

  • на ред. бр. 35 ПБ 2 се поред Расхода по основу обезвређења имовине који се признају у пореском периоду за који се подноси порески биланс, а у коме је та имовина отуђена, употребљена или је дошло до оштећења те имовине услед више силе, уносе и Трошкови истраживања и развоја који се признају у двоструком износу у складу са чланом 22г Закона о порезу на добит правних лица;
  • на ред. бр. 38 ПБ 2 се поред Свих отписаних, исправљених и других потраживања која су била призната као расход, а која се у пореском периоду укључују у опорезиве приходе који нису, као такви, исказани у пословним књигама обвезника, уносе и Износ који се, по основу смањења процента коришћења сталних средстава за сврхе истраживања и развоја, укључује у пореску основицу, као и Износ који се укључује у пореску основицу у пореском периоду у којем је пријава у вези са проналаском одбачена од стране надлежног органа;
  • на ред. бр. 43 ПБ 2 се поред Примања која су остварена по основу премија, субвенција, регреса и других средстава која су изузета из дохотка за опорезивање, уноси и Износ квалификованог прихода који се, у складу са чланом 25б Закона о порезу на добит правних лица, не укључује у пореску основицу;

2) брисана је позиција на ред. бр. 26 старог Обрасца ПБ 2 услед брисања одредбе у члану 15. Закона о порезу на добит која се односила на непризнавање расхода по основу рекламе и пропаганде у износу преко 10% укупних прихода обвезника. Подсећамо, почев од 2019. године, расходи по основу издатака за рекламу и пропаганду признају у износима исказаним у пословним књигама у целини у складу са рачуноводственим прописима уз испуњење осталих Законом прописаних услова (да су документовани и да се може доказати да су настали у сврху обављања делатности;

3) на ред. бр. 31 ПБ 2 је прецизирано да се уноси и исплаћена лична зараду која није била призната у претходном пореском периоду у коме је била обрачуната али није била исплаћена. Овде није реч о суштинској измени, с обзиром да се и до сада овај податак уносио на овом редном броју иако у опису позиције за овај редни број у Обрасцу ПБ 2 раније то није било експлицитно наведено;

4) ранији ред. бр. 23 ПБ 2 подељен је на две позиције, тако да се на ред. бр. 23 уносе Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске и спортске намене, заштиту животне средине, давања учињена установама, односно пружаоцима услуга социјалне заштите, а на ред. бр. 24 Издаци за хуманитарну помоћ за отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације, који су учињени Републици, аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе. Разлог ове измене техничке је природе, како би образац задржао исти број позиција.

5) као последица претходне измене дошло је до померања позиција које се односе на Издатке за улагања у области културе и Чланарине коморама, савезима и удружењима са ред. бр. 24 и 25 на старом Обрасцу ПБ 2 на ред. бр. 25 и 26 на новом Обрасцу ПБ 2.