ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.05. 2020.

 

УСВОЈЕН ЗАКОН О ВАЖЕЊУ УРЕДАБА ДОНЕТИХ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 6. маја 2020. године усвојила је Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 65/20, и ступио је на снагу даном објављивања, тј. 6. маја 2020. године.

На истој седници Народна скупштина је донела Одлуку о укидању ванредног стања, па су се стекли услови да се законом уреди важење уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године и које је Народна скупштина потврдила Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 62/20).

У члану 2. Закона наведене су уредбе које престају да важе од дана укидања ванредног стања 6. маја 2020. године, а у ставу 2. тог чална, прописано је да ће се на учиниоце прекршаја прописаних тим уредбама и учињених за време ванредног стања примењивати одредбе тих уредаба и након укидања ванредног стања.

У члану 3. Закона неведене су уредбе које настављају да важе и после укидања ванредног стања све до ступања на снагу одговарајућих закона. У питању су уредбе које су донете у циљу ублажавања штетних последица (економских и социјалних) које је произвела епидемија COVID-19 на територији Републике Србије. Да би се мере које су прописане тим уредбама спровеле до краја и дале потпуни ефекат, неопходно је да наставе да важе и да се примењују на основу овог закона као мере које је прописала Народна скупштина.

У члану 4. Закона прописано је да надлежне изборне комисије до 11. маја 2020. године донесу решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине AП Војводине и одборнике скупштина општина и градова, као и да обезбеде и чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења изборних радњи и избора и да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Потпуни текст Закона дајемо у наставку.

 

ЗАКОН

о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила

Члан 1.

Овим законом уређује се важење уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године и које је Народна скупштина потврдила Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 62/20).

Члан 2.

Даном укидања ванредног стања престају да важе следеће уредбе:

1) Уредба о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20);

2) Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС, број 31/20);

3) Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 38/20);

4) Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 38/20);

5) Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РС, број 38/20);

6) Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, бр. 40/20, 43/20, 48/20 и 59/20);

7) Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 41/20);

8) Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РС, број 49/20);

9) Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије („Службени гласник РС, број 52/20);

10) Уредба о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања („Службени гласник РС, број 54/20);

11) Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 55/20).

На учиниоце прекршаја прописаних уредбама из става 1. овог члана учињених за време ванредног стања примењиваће се одредбе тих уредаба и након укидања ванредног стања.

Члан 3.

До ступања на снагу одговарајућих закона, настављају да важе одредбе следећих уредаба:

1) Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС, бр. 41/20 и 43/20);

2) Уредба о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС, број 42/20);

3) Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 47/20);

4) Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности („Службени гласник РСˮ, број 54/20);

5) Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 54/20);

6) Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС, бр. 54/20 и 60/20);

7) Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС, бр. 54/20 и 57/20);

8) Уредба о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РСˮ, број 55/20);

9) Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 57/20);

10) Уредба o финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 57/20);

11) Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 57/20);

12) Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС, број 57/20);

13) Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 60/20);

14) Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица („Службени гласник РС, број 60/20);

15) Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, број 60/20).

Члан 4.

Надлежне изборне комисије донеће 11. маја 2020. године решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Задужују се надлежне изборне комисије да обезбеде и чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења изборних радњи и избора и да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из става 1. овог члана остају на правној снази, укључујући и оне које се односе на потписе бирача о подршци одређеној изборној листи који су оверени пре доношења решења о настављању изборних радњи у поступку спровођења избора из става 1. овог члана.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.