ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06. 10. 2020.

 

КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА О ДУВАНУ

 

Према одредбама члана 7. став 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, 101/05, . . . и 91/20 – у даљем тексту: Закон), произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана дужни су да Министарству надлежном за послове пољопривреде достављају тромесечне извештаје о подацима о којима воде евиденцију. Извештаји који се достављају Министарству за пољопривреду достављају се најкасније у року од десет дана од дана истека периода за који се извештај доставља.

Обавезу тромесечног извештавања Министарства пољопривреде имају, дакле, произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана.

Крајњи рок за достављање прописаних извештаја Министарству пољопривреде за период од 01.07.2020–30.09.2020. године је 12. октобар 2020. године (како 10. октобар пада у суботу, рок за достављање се помера на први наредни радни дан, а то је понедељак 12.10.2020. године).

Извештаји се достављају Министарству пољопривреде поштом на адресу: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22–26, 11000 Београд.

Поред тога, на основу члана 7. став 5. Закона, произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана дужни су да, искључиво на захтев Управе за дуван, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију, најкасније у роковима које одреди Управа за дуван. Уколико наведеног захтева нема, нема ни обавезе достављања података Управи.

Сходно томе, Управа за дуван упутила је писани захтев, свим регистрованим произвођачима, обрађивачима и прерађивачима дувана, за достављање извештаја о подацима о којима воде евиденцију, за трећи квартал 2020. године, најкасније до 15. октобра 2020. године.

Према томе, крајњи рок за достављање прописаних извештаја Управи за дуван за период од 01.07.2020–30.09.2020. године је 15. октобар 2020. године.

Сви извештаји су доступни на интернет страници Управе за дуван www.duvan.gov.rs. По уласку на насловну страницу изабрати Евиденције и шифарници и Привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана.

Извештаји се достављају Управи за дуван поштом на адресу: Република Србија, Министарство финансија – Управа за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд или електронском поштом на адресу sanja.babic@ duvan.gov.rs или isidora.zivanovic@ duvan.gov.rs.

Због ажурније и брже обраде података пожељно је извештај доставити у електронској форми.

За непоштовање законских одредби о обавези вођења евиденције и достављању тражених података прописане су новчане казне за прекршај и то за правно лице од 100.000 до 2.000.000 динара, а за одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 150.000 динара. За предузетнике новчана казна износи од 10.000 до 500.000 динара.

Садржина и начин вођења евиденције, коју у вези са производњом, обрадом и прерадом дувана воде произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана, прописани су Правилником о садржини и начину вођења евиденције од стране произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, бр. 18/19).

 

Обрасци за произвођаче дувана

Произвођач дувана, који је уписан у Регистар произвођача дувана код Управе за дуван, дужан је да води евиденцију у вези са производњом дувана која садржи податке о:

1) укупној производњи дувана: укупно планираној производњи дувана, укупној сопственој и уговореној производњи дувана, укупно заснованој производњи дувана (расађен дуван) и укупно заснованој производњи дувана (однегован дуван по типовима дувана) на Обрасцу број 1 – Евиденција о укупној производњи дувана.

2) употребљеном семену за производњу дувана: о пореклу и количини семена намењеног за сетву, на Обрасцу број 2 – Евиденција о употребљеном семену за производњу дувана.

3) производњи дувана по свакој парцели и по сваком уговору: о сопственој и уговореној производњи, заснованој производњи дувана (расађен дуван) и заснованој производњи дувана (однегован дуван) и бројевима катастарских парцела, на Обрасцу број 3 – Евиденција о производњи дувана по свакој парцели и по сваком уговору.

4) произведеним и откупљеним количинама дувана: о количинама произведеног сопственог дувана, количини откупљеног дувана од произвођача дувана физичких лица, укупним количинама произведеног дувана и укупне количине продатог дувана, на Обрасцу број 4 – Евиденција о произведеним и откупљеним количинама дувана.

5) физичким лицима – произвођачима дувана на Обрасцу број 5 – Евиденција физичких лица.

 

Обрасци за обрађиваче дувана

Обрађивач дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана код Управе за дувам дужан је да води евиденцију у вези са обрадом дувана, која садржи податке о:

1) плану обраде дувана;

2) количинама запримљеног дувана из сопствене производње;

3) количинама купљеног дувана од других произвођача;

4) количинама обрађеног дувана;

5) количинама услужно обрађеног дувана;

6) количинама укупно обрађеног дувана;

7) количинама продатог обрађеног дувана;

8) количинама обрађеног дувана на залихама.

Обрађивач дувана води прописану евиденцију на Обрасцу број 6 – Подаци о обради дувана.

 

Обрасци за прерађиваче дувана

Прерађивач дувана, који је уписан у Регистар прерађивача дувана код Управе води евиденцију у вези са прерадом дувана, која садржи податке о количинама:

1) набављеног обрађеног дувана;

2) сопственог обрађеног дувана;

3) произведеног прерађеног дувана;

4) испорученог прерађеног дувана;

5) обрађеног дувана на залихама;

6) прерађеног дувана на залихама.

Прерађивач дувана води прописану евиденцију на Обрасцу број 7 – Подаци о преради дувана.

Напомињемо да, уколико је обрађивач дувана истовремено уписан у Регистар произвођача дувана, односно регистар прерађивача, дужан је да води и евиденцију која је прописана за произвођаче дувана, односно прерађиваче, односно да попуни и достави све обрасце од бр. 1. до бр. 6, односно до бр. 7.