ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06.08. 2020.

 

ПРЕМА МИШЉЕЊУ МФИН ИСПРАВКЕ ПО ПРИМЕДБАМА ОБВЕЗНИКА У ПОГЛЕДУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДИРЕКТНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ МОГУ СЕ ВРШИТИ УКОЛИКО СУ ПРИМЕДБЕ ДОСТАВЉЕНЕ ДО ИСТЕКА РОКА ЗА УПЛАТУ ДИРЕКТНОГ ДАВАЊА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ ПРИМЕДБА

 

МФИН дало је мишљење број 401-00-3522/2020-04 од 20. јула 2020. године у којем се наводи да се исправке по примедбама пореских обвезника у погледу остваривања права на директна давања у складу са Уредбом могу вршити уколико су примедбе достављене од стране обвезника до истека рока за уплату директног давања на које се односи примедба.

У наставку наводимо део овог мишљења МФИН:

 „...Имајући виду наведено, напомињемо да је на више заједничких састанака, на којима су учествовали представници Министарства финансија – Сектора за фискални систем, Пореске управе и Управе за трезор, у вези са применом Уредбе заузет став да се све исправке у    погледу остваривања права на директна давања, без обзира на њихов разлог, могу вршити до истека периода за уплату одређеног директног давања, односно до краја маја 2020. године за прво директно давање, до краја јуна 2020. године за друго директно давање и до краја јула 2020. године за треће директно давање. Према информација којима располаже Министарство финансија, Пореска управа је у пракси доследно спроводила овај став.

Сагласно томе, исправке по примедбама пореских обвезника могу да се врше уколико су порески обвезници примедбе доставили до истека рока за уплату директног давања на које се односи њихова примедба. У том контексту посебно треба имати у виду да је уплата директних давања вршена почетком месеца у коме је требало да буде реализована и да су порески обвезници имали довољно времена да до краја тог месеца Пореској управи упуте примедбе у вези са остваривањем права на конкретно директно давање.

Сходно наведеном, сматрамо да нема основа за измену досадашњег начина поступања Пореске управе.“

Интегралан текст мишљења МФИН дајемо у двоброју часописа ПС 14 и 15/20 чије се издање очекује 7. августa 2020. године, док ћемо критички осврт на цитирано мишљење МФИН дати у наредном броју часописа.