ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06.07. 2020.

 

ДОНЕТИ НОВИ ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА ЗА НБС, БАНКЕ, ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ, ДАВАОЦЕ ФИНАНИСЈСКОГ ЛИЗИНГА, ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ПЕНЗИЈЕКЕ ФОНДОВЕНа основу овлашћења из чл. 14. став 2. тачка 3) новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19), Гувернер Народне банке Србије донео је нове подзаконске прописе (одлуке) из области рачуноводства који су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 93/20, од 1. јула 2020. године. То су:

1)       Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за Народну банку Србије;

2)       Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за Народну банку Србије;

3)       Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за Народну банку Србије;

4)       Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке;

5)       Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке;

6)       Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за банке;

7)       Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање;

8)       Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање;

9)       Одлука о садржају и форми статистичког извештаја за друштва за осигурање;

10)     Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за даваоце финансијског лизинга;

11)     Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за даваоце финансијског лизинга;

12)     Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за даваоце финансијског лизинга;

13)     Одлуку о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;

14)     Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима;

15)     Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за добровољне пензијске фондове;

16)     Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове;

17)     Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне пензијске фондове.

Све наведене одлуке ступају на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, а примењују се почев од састављања финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. То практично значи, да се одредбе ових одлука неће применити приликом састављања годишњих финнсијских извештаја за 2020. годину, већ ће њихова примена почети од саставања годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.

Напомињемо да сходно члану 14. став 2. тачка 4) новог Закона о рачуноводству, Комисија за хартије од вредности треба да донесe нове подзакосне прописе из облати рачуноводства, и то за:

– Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности;

– инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима;

– берзе и брокерско-дилерска друштва.

Детаљније информације о садржини нових подзаконских прописа и разликама у односу на постојеће даћемо у посебним чланцима у наредном броју часописа „Привредни саветник“.