ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

05. 12. 2020.

 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ УГОСТИТЕЉСКЕ И ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 146 од 4. децембра 2020. године објављена је Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 којом се утврђује Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 5. децембра 2020. године.

 

1. Додела бесповратних средстава

Средства утврђена Програмом додељују се бесповратно, док ће исплату бесповратних средстава привредним субјектима вршити министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство туризма).

Средства се додељују у висини од 30.367,00 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец октобар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Под исплатом зараде подразумева се да је запосленом исплаћена зарада по уговору о раду. Привредни субјекти који су за месец октобар 2020. године платили само доприносе за социјалне осигурање (ОВП 109), без исплате нето износа, немају право на субвенцију.

Из текста Уредбе закључили смо да се испуњење услова да је исплаћена зарада за октобар 2020. године утврђује на дан ступања на снагу Уредбе. Међутим, имајући у виду да ће Пореска управа сачинити Списак привредних субјеката, постоји евентуална могућност да ће се пресек правити на неки каснији датум, а пре исплате средстава, тако да препоручујемо онима који зараду за октобар још увек нису исплатили да то учине у наредних неколико дана.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Министарство финансија – Управа за трезор отворити за ове потребе, о чему ће корисницима бити достављено обавештење у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјект исплаћена средства може искористи закључно са 15. фебруаром 2021. године, након чега ће наменски рачуни бити затворени а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

 

2. Услови за доделу бесповратних средстава

Право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти који у АПР имају регистровану као претежну делатност:

− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

− 5621 – кетеринг

− 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране

− 5630 – услуге припремања и услуживања пића

− 5510 – хотели и сличан смештај

− 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

− 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице

− 5590 – остали смештај

− 7911 – делатност путничких агенција

− 7912 – делатност тур-оператора

− 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима

− 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Министарство финансија – Пореска управа сачиниће Списак привредних субјеката који су, као претежну делатност, регистровали једну од наведених делатности, који садржи податке о њиховом ПИБ-у и МБ, називу и адреси (улица и број, место и поштански број), као и податке о броју запослених за које су привредни субјекти исплатили зараду за месец октобар 2020. године и поднели одговарајућу пореску пријаву (у даљем тексту: Списак). Списак ће се објавити на интернет страницама Министарства финансија – Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делатност (као споредну делатност), а у АПР немају регистровану као претежну делатност неку од наведених шифара делатности, немају право на субвенцију. Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 93/19 – у даљем тексту: привредни субјекти), и то:

резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;

огранци и представништва страних правних лица.

 

3. Коришћење бесповратних средстава

Привредни субјект исплаћена средства може искористи искључиво за исплате зарада запослених закључно са 15. фебруаром 2021. године. То значи да се ова средства могу искористити за исплату зараде за новембар или децембар 2020. године, односно јануар 2021. године, или аконтацију зараде за фебруар 2021. године.

Средства се не могу користити за исплату личне зараде предузетника, нити за исплате накнаде за рад по другим основама осим за зараде запосленима.

 

4. Губитак права на бесповратна средства

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу ове уредбе, односно од 5. децембра 2020. године, закључно са 31. јануаром 2021. године, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе, односно од 5. децембра 2020. године до 31. јануара 2021. године, односно уколико додељена бесповратна средства до 31. јануара 2021. године у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство туризма, које ће, захтевати да се, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај.

 

5. Привредни субјеки који немају право на субвенције

С обзиром на то да је Програмом предвиђен аутоматски пренос средстава на наменске рачуне корисника са Списка, прописано је да су велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2019. године, дужни да изврше повраћај одобрених средстава.

По нашем мишљењу под великим привредним субјектима подразумевају се привредни субјекти који су разврстани у велика правна лица и која се налазе у стечају или ликвидацији. Из наведеног проистиче да средња, мала и микро правна лица који се налазе у поступку стечаја имају право на субвенцију, иако је субвенционисање привредних субјеката коју су одлучили да престану да послују, по нашем мишљењу, несврсисходно.

Који су критеријуми да се привредни субјекти могу сматрати субјектима који су се налазили у тешкоћама годину дана пре доношења Уредбе (пре 31. децембра 2019. године) није нам познато. По нашем мишљењу, то би могли да буду привредни субјекти који се налазе у поступку рекструктуирања и приватизације. Претпостављамо да ће се по овом питању дати појашњење од стране надлежног министарства или Владе.