ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

04.05. 2020.

 

МФИН ЗАУЗЕЛО ЈЕ СТАВ У ВЕЗИ СА ИСПЛАТАМА ЗАРАДА ЗА МАРТ 2020. ГОДИНЕ И ДИВИДЕНДЕ 10. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ У ПОГЛЕДУ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ФИСКАЛНИХ ПОГОДОНОСТИ И ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ

Министарство финансија je 30. априла 2020. године на захтев Пореске управе заузело став у вези са исплатама зарада запосленима за март 2020. године и дивиденде власницима на дан 10. априла 2020. године у погледу права на коришћење пакета мера у складу са Уредбом о фискалним погодоностима и директним давањима.

Важност заузетог става Министарства финансија, за сада још увек не кроз званично мишљење, већ кроз дате одговоре Пореској управи, је за обвезнике који су у току дана 10. априла 2020. године извршили исплате зарада запосленима за март 2020. године или/и дивиденде власницима, при чему нису имали сазнања да ће у касним вечерњим сатима истог дана у „Службеном гласнику РС“, бр. 54/20 бити објављена Уредба о фискалним погодностима и директним давањима, која је ступила на снагу даном објављивања (дакле, истог дана 10. априла 2020. године).

У одговорима које је Министарство финансија дало на захтев Пореске управе наводи се, између осталог, следеће:

Порески обвезник који је исплатио целокупну зараду за март 2020. године на дан 10.04.2020. године, може да оствари право на фискалне погодности и директна  давања у складу са Уредбом. Имајући у виду, да је Уредба ступила на снагу даном доношења, пореским обвезницима није могла бити позната садржина Уредбе уколико су исплату зараде извршили током радног дана, када Уредба још није била објављена у Службеном гласнику. У том смислу, порески обвезници нису ни били у могућности да поднесу ППП-ПД пријаву тако да се у складу са Уредбом сматра да су прихватили коришћење фискалних погодности и директних давања. У складу са наведеним, порески обвезници у конкретном случају могу да се определе за коришћење фискалних погодности и директних давања приликом подношења ППП-ПД пријаве за зараде и накнаде зарада које се исплаћују за месец април 2020. године. Уколико порески обвезник ППП-ПД пријаву за зараде и накнаде зарада поднесе до краја априла 2020. године, може да оствари пореске погодности и директна давања за три месеца, под условом да испуни и остале услове предвиђене Уредбом. У конкретном случају  порески обвезник ће право на директна давања остварити сагласно броју запослених за које је поднео ППП-ПД пријаву за месец март, април и мај 2020. године, а право на одлагање доспелости пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада ће остварити за зараде и накнаде зарада за април, мај и јун месец 2020. године...

...Имајући у виду чињеницу да пореском обвезнику који је дана 10.04.2020. године исплатио дивиденду у току радног дана није могла бити позната садржина Уредбе која је истог дана усвојена и објављена у Службеном гласнику, порески обвезници не губе право на директна давања и фискалне погодности по основу наведене исплате. Међутим, порески обвезници који почев од 11.04.2020. године па до краја 2020. године изврше исплату дивиденде, губе право да користе право на директна давања и фискалне погодности.“