ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.08. 2020.

 

КРАТАК ОСВРТ НА УСВОЈЕНЕ ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНИХ ДИРЕКТНА ДАВАЊА И ФИСКАЛНИХ ПОГОДНОСТИ
У АВГУСТУ И СЕПТЕМБРУ 2020. ГОДИНЕ

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 104 од 31. јула 2020. године објављен је Закључак Владе РС којим је уређан нови пакет економских мера, односно додатна  директна давања и фискалне погодности за привредне субјекте у августу и септембру 2020. године.

Сходно Закључку привредни субјекти који остварују право на директна давања и фискалне погодности имају различита права у зависности од тога да ли је реч о:

- привредним субјектима који су остварили право на директна давања у јулу 2020. године у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима, а разврставана су у микро (укључујући и предузетнике), мала и средња лица ;

- привредним субјектима који нису остварили право на директна давања у јулу 2020. године у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима и који су разврстани у микро (укључујући и предузетнике), мала и средња лица ;

- привредним субјектима који су разврстани у микро (укључујући и предузетнике), мала и средња лица који су основани и регистровани у периоду након 15. марта закључно са 20. јулом 2020. године, као и физичка лица која су стекли статус обвезника ПДВ у том периоду;

- привредним субјектима који су разврстани у велика правна лица.

 

 

1. Директна давања и фискалне погодности за привредне субјекти (осим великих правних лица) који су остварили право директна давања чија је исплата доспела у јулу 2020. године у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

Овим привредним субјектима биће исплаћена директна давања у августу и септембру 2020. године у износу од 60% директних давања која су им исплаћена у јулу 2020. године, а чија исплата је доспела у јулу 2020. године, и то аутоматски, без посебног пријављивања.

Износ који ће бити уплаћен овим привредним субјектима у августу и у септембру добија се на као производ броја запослених за које је поднета пријава за обрачунски период мај и 60% износа од 30.367, односно као производ броја запослених за које је поднета пријава за обрачунски период мај и износа од 18.220 динара, при чему се број запослених утврђује у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима.

Пореска пријава на Обрасцу ППППД за исплату зараде за месец јул (за оне који су претходно поднели пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јун) независно од тога да ли је претходно одложена доспелост пореза и доприноса за зараде за период март, април и мај или период април, мај и јун, као и независно од тога да ли је претходно коришћено директно давање из јула на основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима,  подноси се на редован начин са обрачунатим порезом и доприносима на зараде, тако што ће као датум плаћања у пољу 1.4 унети стварни планирани датум плаћања, а не 04.01. или 05.01.2021. године.

Пореска пријава на Обрасцу ППППД за исплату зараде за месец јун, независно од тога да ли је претходно одложена доспелост пореза и доприноса на зараде за месеце март, април и мај и независно од тога да ли је претходно коришћено директно давање из јула на основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима подноси се на редован начин, са обрачунатим порезом и доприносима на зараде и са обавезом плаћања тако обрачунатих пореза и доприноса, уносом стварног планираног датума плаћања у пољу 1.4, а не 04.01. или 05.01.2021. године.

Доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и за личну зараду одлаже се за обрачунски период август, подношењем пореске пријаве на Обрасцу ППП ПД за обрачунски период август са датумом плаћања 05.01.2021. године. Напомињемо да није прописан посебан рок за подношење ове пореске пријаве, тако да би она требала да се поднесе закључно са 30. септембром 2020. године.

Предузетницима паушалцима одлаже се доспелост аконтација пореза и доприноса које доспевају 15. августа, и то за 05. јануар 2021. године.

Обвезницима прихода од самосталне делатности који воде књиге одлаже се доспелост аконтације пореза (или пореза и доприноса) која доспева за плаћање 15. августа, и то до дана подношења коначне пореске пријаве за 2020. године (најкасније до 15. априла 2021. године).

 

2. Директна давања и фискалне погодности за привредне субјекти (осим великих правних лица) који нису остварили право на директна давања чија је исплата доспела у јулу 2020. године у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

 

Привредни субјект који није добио директна давања у јулу (нпр. пропустио је да до 30.06 поднесе пореску пријаву са датумом плаћања 04.01.2021. године), а који испуњава услове прописане Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима, може добити директна давања у септембру у износу од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године по запосленом за зараде и накнаде зарада за које су поднели Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, (број запослених у августу x 30.367 x 120%), под условом да  најкасније до 15. септембра 2020. године поднесе Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године у коме ће у пољу 1.4. - датум плаћања, унети датум плаћања 5. јануар 2021. године. Број запослених се  утврђује у складу са одговарајућим одредбама Уредбе и умањује се за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. па закључно са 31. августом 2020. године престао радни однос.

 

Доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и за личну зараду одлаже се за обрачунски период август подношењем Обрасца ППП ПД за обрачунски период август са датумом плаћања 05.01.2021. године, и то најкасније до 15. септембра 2020. године.

Предузетницима паушалцима који нису остварили право на директна давања у јулу, одлаже се доспелост аконтација пореза и доприноса која доспева 15. септембра 2020. године, и то за 05. јануар 2021. године.

Обвезницима прихода од самосталне делатности који воде књиге, а који нису остварили право на директна давања у јулу, одлаже се доспелост аконтације пореза (или пореза и доприноса) која доспева за плаћање 15. августа, и то до дана подношења коначне пореске пријаве за 2020. године (најкасније до 15. априла 2021. године).

 

3. Директна давања и фискалне погодности за привредне субјекте(осим великих правних лица) који су основани и регистровани у периоду након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, укључујући и физичко лице које је стекло својсво обвезника ПДВ у том периоду

Ови привредни субјекти, а који испуњавају услове прописане Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима, могу добити директна давања у септембру у износу од 120% основне минималне нето зараде за март 2020. године по запосленом за зараде и накнаде зарада за које су поднели Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године, (број запослених у августу x 30.367 x 120%), под условом да  најкасније до 15. септембра 2020. године поднесу Образац ППП-ПД за обрачунски период август 2020. године у коме ће у пољу 1.4. - датум плаћања, унети датум плаћања 5. јануар 2021. године. Број запослених се  утврђује у складу са одговарајућим одредбама Уредбе и умањује се за број запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. па закључно са 31. августом 2020. године престао радни однос.

Доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и за личну зараду одлаже се за обрачунски период август подношењем Обрасца ППП ПД за обрачунски период август са датумом плаћања 05.01.2021. године, и то најкасније до 15. септембра 2020. године.

Предузетницима паушалцима који су основани и регистровани у периоду након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, одлаже се доспелост аконтација пореза и доприноса која доспева 15. септембра 2020. године, и то за 05. јануар 2021. године.

Обвезницима прихода од самосталне делатности који воде књиге, који су основани и регистровани, односно физичко лице које је стекло својство обвезника ПДВ у периоду након 15. марта 2020. године а закључно са 20. јулом 2020. године, одлаже се доспелост аконтације пореза (или пореза и доприноса) која доспева за плаћање 15. августа, и то до дана подношења коначне пореске пријаве за 2020. године (најкасније до 15. априла 2021. године).

 

4. Директна давања и фискалне погодности за велика правна лица

 

Правним лицима која су разврстана као велика у складу са финансијским извештајима за 2018. годину, која имају право на исплату директних давања и нису то право изгубила у складу са Уредбом, под условом да најкасније до 15. августа 2020. године доставе Образац СЛ - Списак лица за која велико правно лице остварује право на уплату бесповратних новчаних средстава, за месец јун и јул 2020. године исплаћују се директна давања, и то:

- у августу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јуну 2020. године, утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јун 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године;

- у септембру 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних дана у јулу 2020. године,  утврђеног у складу са чланом 10. Уредбе за које је поднет Образац СЛ у року одређеним овим закључком за обрачунски период јул 2020. године и износа 50% основне минималне нето зараде за март 2020. године.

 

Доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада велика правна лица могу  одлажити се за обрачунски период август уколико поднесу Образац ППППД за август са датумом плаћања 05.01.2021. године Напомињемо да није прописан посебан рок за подношење пореске пријаве за август, тако да би она требало да се поднесе закључно са 30. септембром 2020. године.

 

5. Уплата, коришћење директних давања привредним субјектима у складу са
Закључком и губитак права

Уплата директних давања привредним субјектима у складу са Закључком врши се на посебан наменски рачун - COVID-19  код банке која води текући рачун тог привредног субјекта. Директна давања из буџета привредним субјектима могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима. Средства на посебном наменском рачуну - COVID-19  изузета су од принудне наплате у складу са чланом 13. став 13. Уредбе. Привредним субјектима који имају отворене посебне наменске рачуне - COVID-19 исплате директних давања се врше на те рачуне, а привредним субјектима који немају отворене посебне наменске рачуне - COVID-19 исти ће бити отворени у циљу реализације плаћања директних давања у складу са овим закључком.

 

Привредни субјекти примљена средства по основу директних давања користе најкасније до 31. октобра 2020. године, истеком ког рока се посебни наменски рачуни - COVID-19 гасе а неискоришћена средства са тих рачуна преносе се на посебан буџетски рачун.

 

Привредни субјект губи право на коришћење мера Закључка уколико у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1. до 4. Закључка, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1. до 4. Закључка.

 

У наредном двоброју часописа Привредни саветник 14 и 15/2020 даћемо детаљне инструкције у посебним чланцима које припремамо у вези са овом темом. Поред тога, објавићемо и одговоре на најинтересантнија питања са вебинара који смо одржали у петак 31. јула 2020. године.

 

 

Разврставање у складу са финансијским извештајима за 2018. годину.

Укључујући и огранке и предстваништва страних правних лица.

Исто.

Исто.