ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.04. 2020.

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ДАЛО ЈЕ НА СВОМ САЈТУ ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ГОДИШЊИМ ПОРЕЗОМ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

 


Министарство финансија дало је на свом сајту Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину.

Укратко подсећамо:

  • пореска пријава за годишњи порез за 2019. годину подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р најкасније до 15. маја 2020. године;
  • неопорезиви износ дохотка за 2019. годину je 2.729.304 динара;
  • обвезници годишњег пореза на доходак грађана су физичка лица која су у 2019. години остварилa доходак већи од 2.729.304 динара, и то резиденти за доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, као и нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије;
  • лични одбици износе за обвезника 363.907 динара, а за издржаваног члана породице, по сваком члану 136.465 динара, при чему укупан износ личних одбитака не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање;
  • за остварени опорезиви доходак у износу до 5.458.608 динара примењује се пореска стопа од 10%, док се за остварени доходак преко 5.458.608 динара примењује пореска стопа од 10% на износ до 5.458.608 динара, а пореска стопа од 15% на износ преко 5.458.608 динара;
  • пореска пријава на Обрасцу ППДГ-2Р подноси се у eлeктрoнскoм oблику или у писменом облику;
  • годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске пријаве, пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе

На нашем сајту у делу за претплатнике постављен је Образац ППДГ-2Р за 2019. годину у ексел формату који претпланици могу слободно преузимати.

Детаљно на тему годишњег пореза на доходак грађана за 2019. годину пишемо у наредном броју часописа Привредни саветник.

Објашњење Министарства финансија можете прочитати ОВДЕ.