ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02. 12. 2020.

 

ГУБИТАК ПРАВА НА ДИРЕКТНА ДАВАЊА И ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

 

Имајући у виду чињеницу да су кризом која је настала због епидемије изазване вирусом погођени многобројни привредни субјекти, повећано је интересовање послодаваца за смањење броја запослених. С обзиром на то да је велики део њих користио фискалне погодности и директна давања прописана Закључком Владе Републике Србије о сагласности да привредним субјектима, у августу и септембру 2020. године, исплати директна давања из буџета Републике Србије, у висини од 60% директних давања из буџета Републике Србије која су им исплаћена у јулу 2020. године (“Службени гласник РС“, бр. 104/20 и 106/20, у даљем тексту: Закључак), поставља се питање када могу да смање број запослених, а да не изгубе право на директна давања.

Према одредбама тачке 12. Закључка, привредни субјект губи право на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса из овог закључка уколико, у периоду од 15. марта 2020. године па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1–4. овог закључка, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15. марта 2020. године за период који се завршава у периоду од 15. марта 2020. године до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања из тач. 1–4. овог закључка. О овој теми детаљније смо писали у ПС 14 и 15/20.

Последња исплата директних давања извршена је у септембру, а за претежни део привредних субјеката у уторак 8. септембра 2020. године. Према томе, истек рока од три месеца од последње исплате директних давања за већину обвезника је 8. децембар 2020. године. Смањењем броја запослених после овог датума за више од 10% у односу на 15. март 2020. године не губи се право да директна давања и фискалне погодности. За оне обвезнике којима су директна давања исплаћена после 8. септембра (на пример, после рекламације, односно 15. септембра), овај рок од три месеца рачуна се од датума када су они конретно добили новчана средства. 

Рок који је био прописан Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, за губитак права на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса, у овом тренутку није актуелан, јер је већ истекао, већ је то само рок који је у вези са другом траншом финансијских погодности и директних давања у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, а који је прописан Закључком.

Препоручујемо претплатницима који имају финансијске капацитете и могућност да се уздрже од смањивања броја запослених, да не отпуштају запослене олако после 9. децембра 2020. године, јер, према нашим сазнањима, постоји вероватноћа да Влада Републике Србије пронађе начин да настави са субвенционисањем одржавања броја запослених код привредних субјеката.

 

У вези са питањем које се односи на начин плаћања одложених обавеза за порез и доприносе у складу са Закључком Владе, у смислу да ли ће бити омогућено да се њихово плаћање изврши у 24 једнаке рате или само једнократно 5.1.2021. године, истичемо да је Закључком Владе прописано да ће се у реализацији овог закључка сходно примењивати одредбе Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима које се односе на значење појмова, права на директна давања из буџета Републике Србије и на одлагање плаћања пореза и доприноса, губитак права и начин коришћења и исплате запосленима средстава добијених по основу директних давања из буџета Републике Србије.

Чланом 5. Уредбе је прописано да привредни субјекти имају право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса чија је доспелост за плаћање одложена у складу са чланом 4. ове уредбе, на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате.

Поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса ближе ће бити уређен од стране министара надлежног за послове финансија.

Дакле, тек након доношења одговарајућег акта од стране министара надлежног за послове финансија биће познат начин одлагања плаћања пореза и доприноса, како у складу са Уредбом, тако и у складу са Закључком.