ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02.05. 2020.

 

ОД 1. МАЈА 2020. ГОДИНЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ ИЗВОЗ ДЕТЕРЏЕНАТА

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама и допуни  Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени глaсник РС“, број 63/2020 – у даљем тексту: Одлука) која је ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Одлука садржи решења којима се наставља тренд либерализације извоза, с тим што постоје две врсте либерализације извоза, и то:

Прва, од 1. маја 2020. године престала је забрана извоза детеџената, што значи да је од тог датума извоз свих врста детерџената слободан. Пошто се показало да  производња детерџената у потпуности задовољава потребе домаћег тржишта, Одлуком је омогућен слободан извоз свих врста детерџената;

Друга, од 1. маја 2020. године престала је забрана извоза медицинске заштитне опреме у земље чланице Европске уније. To је практично реципрочна мера јер је ЕУ дозволила извоз истих производа у земље Западног Балкана. Престанак забране извоза у земље чланице ЕУ односи се на  медицинску заштитну опрему  која је  сврстана у пет тарифних ознака номенклатуре Царинске тарифе. У наредној табели, поред тарифних ознака,  дајемо шири опис медицинске заштитне опреме чији извоз је дозвољен у змље чланице ЕУ.

 

Медицинска заштитна опрема чији је извоз дозвољен у земље чланице ЕУ

 

Опис медицинске заштитне опреме

Тарифна ознака

1

2

3

Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса

Рукавице, израђење од пластичне масе, укључујући рукавице са прстима, са једним прстом или без прстију

 

Предмети одевања и прибор за одећу (осим за играчке) израђени шивењем или заваривањем листова од пластичне масе, нпр. кецеље, мантили итд.

3926 20 00 00

 

Одело заштитно, гумено

Предмети одеће и прибор за одећу, за сврхе заштите, од вулканизованог каучука, осим од тврде гуме

4015 90 00 00

 

Одело хируршко, текстилно

Предмети одевања и прибор за одећу, израђени од нетканог текстилног материјала, импрегни-саног или неимпрегнисаног, превученог или непревученог, прекривеног или непрекривеног, ламинираног или неламинираног, које користе пацијенти или хирурзи током хируршких интервенција, за једнократну употребу

6210 10 92 00

 

Маске, осим маски у целости израђе-них од тканог текстилног матери-јала, некомбинова-них са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање и пријањање

Маске, израђене од нетканог текстила или од тканог текстилног материјала, комбинованог или некомбинованог са другим текстилним или другим материјалима, као што су нпр. плетени или кукичани текстилни материјали, хартија, хартијина маса, целулозна влакна или сл., које садрже или не садрже елементе од других материјала, нпр. пластичне масе, гуме, простог метала или др. у облику вентила, додатака за причвршћивање, стезање или сл.

 

Текстилни материјали могу бити израђени од природних влакана (памук, лан свила..), вештачких или синтетичких влакана (вискоза, полипропилен,..) или њихових мешавина.

 

(Искључују се маске у целости израђене од тканог текстилног материјала, некомбиноване са другим материјалима, искључујући елементе за причвршћивање и пријањање, чији извоз није забрањен).

6307 90 98 00

Наочаре, заштитне

Заштитне наочаре, осим наочара за сунце, са „стаклима од пластичне масе

9004 90 10 00

 

За све наведене производе Управа царина је увела  Ех позиције, с тим што се Списак Ех позиција који  важи од 1. маја 2020. године налази на линку

https://www.carina.rs/cyr/Zakoni/Ex-pozicije%20%2001%2005%202020%20za%20site.pdf

Одлуком је прописано да се наведена медицинска заштитна опрема која је купљена у земљама чланицама Европске уније, не може поново извозити са територије Републике Србије.

Имајући у виду да је задржано решење из основног текста Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво према којем се забрана извоза  не односи се на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са Законом о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС, бр. 36/2009, ..., 89/2015), Oдлуком је прецизирано да се овај изузетак од забране извоза не примењује на наведену медицинску заштитну опрему купљену у земљама чланицама ЕУ.