ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01.04. 2020.

 

ПРЕДЛОГ НОВИХ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ ПРОДУЖАВАЈУ РОКОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

 

На основу информације коју смо добили од надлежних органа, Влада Републике Србије припрема доношење уредби којим ће бити продужени рокови за достављање редовних годишњих финансијских извештаја правних лица и предузетника, рокови за сазивање редовне годишње скупштине друштава капитала и рокови продужења важења лиценци овлашћених ревизора.

1) Продужење рокова за достављање
годишњих финансијских извештаја

 Предложени нови рокови за доставање годишњих финансијских извештаја су:

1) за годишње финансијске извештаје јавних АД који се на основу чл. 50. Закона о тржишту капитала, достављају Комисији за хартије од вредности до 30. априла 2020. године, рок за доставање продужава се за 60 дана од дана престанка ванредног стања;

2) за редовне годишње финансијске извештаје правних лица и предузетника који се на основу члана 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18) достављају до 30. јуна 2020. године, рок за достављање продужава се за 90 дана од дана престанка ванредног стања;

3) за консолидоване годишње финансијске извештаје који се на основу члана 33. став 3. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18) достављају до 31. јула 2020. године, рок за достављање продужава се за 120 дана од дана престанка ванредног стања.

2) Продужење рока за одржавање редовне
седнице скупштине друштва капитала

Посебном уредбом се предлаже продужење рокова за усвајање годишњих финансијских извештаја друштава капитала који су прописани чл. 201. и 364. Закона о приведним друштвима.

Рок за одржавање редовне седнице друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва на којој се усваја годишњи финансијски извештај и извештај ревизора (ако друштво с ограниченом одговорношћу подлеже ревизији), која треба да се одржи најкасније до 30. јуна 2020. године, продужава се за 30 дана од дана престанка ванредног стања.

3) Продужење важења лиценци овлашћених ревизора

За овлашћене ревизоре којима у време ванредног стања истиче важење лиценце за обављање ревизије, лиценца се продужава за 30 дана од дана престанка ванредног стања, тако да ће њихов потпис на ревизорским извештајима потписаним у том периоду бити валидан.

 

Детаљнија објашњења даћемо после објављивања уредби у „Сл. гласнику РС“.