ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.01. 2019.

 

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ПРИМАЊА ОД 1. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

Нови усклађени неопорезиви износи примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2019. године до 31. јануара 2020. године, објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 4/2019,  и износе:

 

Ред. бр.

ОПИС

Неопорезиви износ

до 31.01.2019.

од 01.02.2019.

1

2

3

4

1

За долазак и одлазак са рада (члан 18. тачка. 1) Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ)

3.837,00

3.914,00

2

За време проведено на службеном путу у земљи (дневница) (члан 18. тачка 2) ЗПДГ)

2.303,00

2.349,00

3

За коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (члан 18. тачка 5) ЗПДГ)

6.716,00

6.850,00

4

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. тачка 7) ЗПДГ)

38.370,00

39.137,00

5

Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. тачка 8) ЗПДГ)

9.592,00

9.784,00

6

Јубиларне награде запосленима (члан 18. тачка 9) ЗПДГ)

19.183,00

19.567,00

7

Износи премија за додатно добровољно пензијско осигурање и пензијски допринос који послодавац уплаћује за запосленог (члан 14б став 2. тачка 2) ЗПДГ и члан 13. став  3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5.757,00

5.872,00

8

Стипендије и кредити ученицима и студентима (члан 9. тачка 12) ЗПДГ)

11.511,00

11.741,00

9

Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или
пензионисаног радника (члан 9. тачка 9) ЗПДГ)

67.145,00

68.488,00

10

Накнада за исхрану – хранарину коју спортистима аматерима исплаћују спортски клубови (члан 9. тачка 13) ЗПДГ)

9.592,00

9.784,00

11

Појединачно остварени добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1) ЗПДГ)

11.684,00

100.000,00*

12

Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 9. тачка 30 ) ЗПДГ)

12.746,00

13.001,00

13

Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца (члан 85. тачка 11) ЗПДГ)

12.746,00

13.001,00

 

Напомена:

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ  (члан 15а Закона) од 1. фебурара износи 15.300 динара (до 31. јануара – 15.000).

* Неопорезиви износ за појединачно остварени добитак од игара на срећу из члана 83. став 4. тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана, примењује се од 16. децембра 2018. године и износи 100.000 динара. Овај износ важи за целу 2019. годину и прво усклађивање вршиће се за 2020. годину.

Од 1. фебруара 2019. године врши се усклађивање и накнада за рад чланова бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва до 5.253 динара (до 31. јануара 2018. било је 5.150 динара – члан 9. тачка 29) ЗПДГ.