ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.12. 2019.

 

OБЈАВЉЕНE СУ ИЗМЕНЕ ДВА ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПДВ

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 93/19 од 27. децембра 2019. године објављене су измене и допуне:

  • Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци;
  • Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ.

 

Измене и допуне правилника ступају на снагу 1. јануара 2020. године.

Изменама и допунама Правилника о рачунима уређује се, између осталог, издавање и садржина рачуна:

  • приликом преноса једнонаменских ваучера и приликом стварне испоруке добара, односно стварног пружања услуга у замену за те ваучере;
  • за услуге непосредно повезане са услугама из члана 5. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ, као и услуга техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период.

 

Изменама и допунама Правилника о евиденционој пријави прописано је да се подноси у електронском облику преко портала Пореске управе:

  • пријава за евидентирање у систем ПДВ (Образац ЕППДВ);
  • обавештење о промени података након подношења евиденционе пријаве, а који су од значаја за опорезивање;
  • захтев за брисање из система ПДВ.

 

    Такође, прописано је да Пореска управа доставља у електронском облику:

  • потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (Образац ПЕПДВ)
  • потврду о брисању из евиденције обвезника ПДВ (Образац ПБПДВ).

 

Очекује се објављивање и новог Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка којим ће се ближе уредити утврђивање и исправка сразмерног пореског одбитка у складу са извршеним изменама Закона о ПДВ које се примењују почев од 1. јануара 2020. године.

 

У наредном броју часописа, односно у ПС 1/2020 упознаћемо претплатнике са свим новинама које доносе измене правилника.