ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25.01. 2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОБАВЕЗОМ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ НА ОБРАСЦУ
ППИ-1 – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

 

Одредбом члана 38. став 7. тачка 7) подтачка (7) Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописана је обавеза подношења пореских пријава за порез на имовину у електронском облику почев од 1. јануара 2019. године.

Према томе, пореска пријава на Обрасцу ППИ-1 подноси се у електронском облику преко Портала Е-УПРАВА почев од утврђивања пореза на имовину за 2019. годину.

Према информација које смо добили од надлежне управе апликација је постављена али ће рад преко тог портала за пријаву пореза на имовину подношењем Обрасца ППИ-1 биће омогућена до истека рока за подношење пореске пријаве за обвезнике који воде пословне књиге (2. април 2019. године), односно највероватније после 1. фебруара 2019. године.

Детаљније на https://www.lpa.gov.rs/jisportal/homepage.