ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.12. 2019.

 

ПРЕНОС ВАУЧЕРА КОЈИ СУ ИЗДАТИ ПРЕ 01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ И СТВАРНА ИСПОРУКА ДОБАРА У ЗАМЕНУ ЗА ТЕ ВАУЧЕРЕ У 2020. ГОДИНИ ОПОРЕЗУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА „СТАРИМ ПРАВИЛИМА“ ЗАКОНА О ПДВ

 

Министарство финансија је, на захтев Привредног саветника, издало мишљење број 011-00-986/2019-04 од 20.12.2019. године (у наставку: мишљење МФИН) у којем је, како се и очекивало, заузело став да се стварна испорука добара у замену за ваучере који су издати закључно са 31. децембром 2019. године опорезује у складу са „старим правилима“. Део мишљења МФИН гласи:

„Ако је обвезник ПДВ – преносилац извршио пренос вредносног ваучера закључно са 31. децембром 2019. године, по основу којег закључно са тим датумом не настаје обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са Законом, стварна испорука добара, односно стварно пружање услуга у замену за тај вредносни ваучер, која се врши од 1. јануара 2020. године, опорезује се ПДВ. Такође, ако обвезник ПДВ изврши пренос вредносног ваучера од 1. јануара 2020. године, који се од тог датума сматра једнонаменским вредносним ваучером у складу са Законом, при чему је тај вредносни ваучер стекао закључно са 31. децембром 2019. године, стварна испорука добара, односно стварно пружање услуга у замену за тај вредносни ваучер, која се врши од 1. јануара 2020. године, опорезује се ПДВ, док се на пренос вредносног ваучера ПДВ не обрачунава и не плаћа.“

 

Другим речима, обвезник ПДВ који закључно са 31. децембром 2019. године изда (прода) ваучер по основу којег нема обавезу обрачуна ПДВ, дужан је да обрачуна ПДВ у моменту стварне испоруке добара, односно стварног пружања услуге у замену за тај ваучер која се врши након 01. јануара 2020. године.

Такође, уколико један обвезник ПДВ закључно са 31. децембром 2019. године изврши пренос ваучера другом обвезнику ПДВ који није био опорезив ПДВ, приликом преноса тог ваучера трећем лицу након 01. јануара 2020. године не обрачунава се и не плаћа ПДВ, већ се ПДВ обрачунава и плаћа у моменту стварне испоруке добара, односно стварног пружања услуга у замену за тај ваучер.

 

Детаљнија објашњења дали смо у часопису ПС 24/19 који ће бити објављен 25.12. 2019. године.