ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.12. 2019.

 

ОД 01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ НЕ МЕЊА СЕ НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ СТВАРНЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ОДНОСНО ПРУЖАЊА УСЛУГА У ЗАМЕНУ ЗА ВАУЧЕРЕ

 

Министарство финансија је, на захтев Привредног саветника, издало мишљење број 011-00-986/2019-04 од 20.12.2019. године (у наставку: мишљење МФИН) у којем је заузело став да се продаја добара и услуга евидентира преко фискалне касе заједно са исказаним ПДВ у моменту стварне испоруке добара, односно стварног пружања услуге и у ситуацији када се плаћање почев од 01. јануара 2020. године врши једнонаменским ваучерима, за које је према новим пореским правилима предвиђено да обавеза обрачуна ПДВ настаје већ у моменту преноса ваучера, односно пре стварне испоруке или стварног пружања услуге. Део мишљења МФИН гласи:

„Привредни субјект, обвезник евидентирања промета преко фискалне касе, који издаје (продаје) једнонаменске вредносне ваучере по утврђеној вредности накнаде, за који доносилац (купац) у малопродајним објектима истог привредног субјекта може куповати робу до утврђене вредности издатог ваучера, није дужaн да продају једнонаменских вредносних ваучера евидентира преко фискалне касе, с обзиром да се преко фискалне касе евидентира стварна испорука добара, односно стварно пружање услуга у складу са чланом 3. Закона.

То значи, да је привредни субјект (обвезник ПДВ) који продаје добра, односно пружа услуге дужан да у моменту стварне продаје добара, односно стварног пружања услуга плаћених једнонаменским вредносним ваучером, изда фискални исечак којим се евидентира наведени промет добара, односно услуга са исказаним ПДВ у складу са наведеним одредбом члана 5. ст. 1 и 3. Закона.“

 

Другим речима, обвезници од 01. јануара 2020. године евидентирају преко фискалне касе стварну испоруку добара, односно стварно пружање услуга у замену за вредносне ваучере на исти начин као и до сада, заједно са исказаним ПДВ, без обзира на то што према новим правилима, која се у складу са извршеним изменама и допунама Закона о ПДВ („Службени гласник РС, 72/2019) примењују почев од 1. јануара 2020. године, обавеза обрачуна ПДВ настаје већ приликом преноса једнонаменских ваучера.

 

Детаљнија објашњења дали смо у часопису ПС 24/19 који ће бити објављен 25.12. 2019. године..