ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24.06. 2019.

 

1. ЈУЛ 2019. ЈЕ КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА 2018. И ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЗЛИКЕ КОНАЧНО ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА
ЗА 2018. И ПЛАЋЕНИХ АКОНТАЦИЈА

 

- Пореска пријава се подноси на Обрасцу ПДП - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица;

- Порески биланс подноси се на:

- Обрасцу ПБ 1-Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица за период од 01.01. до 31.12.2018. године, укључујући и потребне обрасце;
- Обрасцу ПБН-Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем;
- Обрасцу ПБН 1-Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно контни оквир за друга правна лица;
- Обрасцу ПБН 2-Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке;
- Обрасцу ПБН 3-Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за Народну банку Србије.