ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.01. 2019.

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК – СТРАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ПОТПИШЕ ПРИЈАВУ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА ЕЛЕКТРОНСКИМ СЕРТИФИКАТОМ КОЈИ
НЕ САДРЖИ ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ СТРАНЦА У

 

Од 18. јануара 2019. године у Централној евиденцији стварних власника омогућено je регистрованом заступнику нерезиденту потписивање и електронским сертификатом који садржи број пасоша и податак о држави у којој је издат тај лични документ, без евиденцијског броја странца.