ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.11. 2019.

 

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ПОРЕСКИМ ОСЛОБОЂЕЊИМА КОД ПДВ СА ПРАВОМ НА ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 80/19 од 8. новембра 2019. године објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења са правом на претходни порез, са ступањем на снагу осмог дана од дана објављивања, тј. 16. новембра 2019. године.

Овим правилником ближе је уређен начин и поступак пореских ослобођења код ПДВ са правом на претходни порез, која су прописана последњим изменама и допунама члана 24. Закона о ПДВ, о којима смо објашњења дали у ПС 17/19 на страни 79.

О примени измена Правилника писаћемо у наредном броју нашег часописа, који је у припреми, а овом приликом, због кратког рока за примену (16. новембар) обавештавамо обвезнике ПДВ, само о следећим новинама:

– укупна вредност испоручених добара за која страни путник који их отпрема у личном пртљагу у иностранство, може да оствари право на повраћај ПДВ, је једнака или већа износу од 6.000 динара, укључујући ПДВ;

– укупна вредност испоручених добара је вредност добара исказана у једном или више рачуна истог продавца издатих у временском периоду почев од дана издавања првог рачуна закључно са истеком три календарска месеца који следе календарском месецу у којем је издат први рачун;

– продавац, обвезник ПДВ дужан је да, на захтев страних путника, изда документацију на основу које ови путници могу оствари право на повраћај ПДВ, и то:

1) захтев путника за повраћај ПДВ у папирном или електронском облику издат у складу са Правилником;

2) рачун за испоручена добра.

Захтев путника за повраћај ПДВ попуњава и издаје продавац добара, на новом Обрасцу ЗПППДВ, који је прописан изменама Правилника, и то у:

– папирном облику у три примерка, од којих оригинал и једну копију продавац даје купцу, а другу копију задржава у својој документацији. У овом случају, рачун и захтев путника за повраћај ПДВ морају бити потписани од стране продавца, или

– у електронском облику, у којем случају продавац даје купцу један примерак одштампаног захтева, с тим што примерак одштампаног захтева и рачун не морају да садрже потпис продавца;

– поступци за остваривање права на повраћај ПДВ за промет добара која путници отпремају у иностранство започети до дана почетка примене овог правилника, окончаће се у складу са Правилником о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/12, . . . и 16/19);

– изменама Правилника прописан је нови Образац ЗПППДВ – Захтев за повраћај ПДВ, који се даје као саставни део измена Правилника. Овај образац се издаје за промет добара који се врши од 16. новембра 2019. године. Образац дајемо у наставку овог текста.