ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08.10. 2019.

 

УСВОЈЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ

 

 

Народна скупштина РС, на седници одржаној 7. октобра 2019. године, усвојила је измене и допуне Закона о ПДВ и оне су објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 72/2019.

Укратко, усвојене су следеће новине:

1) у примени од 15. октобра 2019. године:

- измењена су правила у вези са пореским ослобођењем за промет добара које страни путник отпрема у иностранство у личном пртљагу за некомерцијалне сврхе;

- прописано је пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес;

- прописана су пореска ослобођења за увоз одређених добара и извршено је усклађивање са одредбама Царинског закона.

2) у примени од 1. јануара 2020. године:

- уређен је порески третман трансакција по основу преноса вредносних ваучера;

- уведена су нова правила у вези са поделом претходног пореза и сразмерног пореског одбитка;

- прецизније је уређен порески дужник;

- детаљније је регулисана могућност исправке износа ПДВ, уколико је обвезник ПДВ грешком исказао ПДВ у рачуну за који није постојала обавеза обрачуна путем сторнирања, односно поништавања првобитно издатог рачуна

- другачије је уређен моменат настанка пореске обавезе за промет појединих врста услуга;

- другачије је уређено место промета добара и место промета услуга конзумације јела и пића, који се врши на бродовима, односно у авионима и возовима, у току превоза путника, као и места промета услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем;

- прецизније је уређено место промета услуга према месту пребивалишта, односно боравишта физичких лица;

- прецизније је уређена обавеза евидентирања у систем ПДВ страних лица која у Републици врше промет добара и услуга.

 

У вези са применом појединих измена ускоро се очекује и доношење нових, као и измена у постојећим подзаконским актима, у вези са чиме ћемо благовремено информисати претплатнике.

Детаљна објашњења у вези са овим изменама дали смо у ПС 17/2019, а претплатнике, као и све остале заинтересоване упознаћемо са тиме на предстојећем саветовању, које ћемо одржати у десет градова Србије почев од 21. октобра 2019. године.