ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06.12. 2019.

 

НОВИ ПРАВИЛНИК О ПОРЕСКОЈ АМОРТИЗАЦИЈИ

 

Чланом 10б Закона о порезу на добит правних лица (у наставку: Закон), који се први пут примењује за потребе обрачуна пореза на добит за 2019. годину, прописан је нов начин обрачуна пореске амортизације за сва стална средства која су стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години, уз задржавање старог начина обрачуна пореске амортизације за стална средства која су стечена закључно са 31. децембром 2018. године, односно последњим даном пореског периода који почиње у 2018. години у складу са чланом 10. Закона (на старим Обрасцима ОА и ОА-1), уз примену одговарајућих прелазних решења.

 

За потребе новог начина обрачуна пореске амортизације примењиваће се нови Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе, за који се очекује да ће ових дана усвојити Министарство финансија.

 

Новим Правилником уредиће се:

  • ново разврставање средстава по групама,
  • врсте нематеријалних средстава,
  • начин утврђивања амортизације сталних средстава за пореске сврхе кроз утврђена општа и посебна правила,
  • нова евиденција, односно нови Образац ПОА – Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава, као и скуп података које обвезник мора да обезбеди за ове потребе.

О новим правилима обрачуна пореске амортизације за 2019. годину, као и о свим новинама које доноси нови Правилник о пореској амортизацији упознаћемо претплатнике на предстојећим саветовањима које организујемо у периоду од 9. до 13. децембра 2019. године у 10 градова у Србији.

 

Чланак на тему нових правила обрачуна пореске амортизација за 2019. годину уз осврт на предлог новог Правилника дали смо у ПС 22 и 23/19.