ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06.12. 2019.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВИШЕ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

 

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 6. децембра 2019. године, усвојила је измене и допуне више пореских и других закона.

Ови Закони биће објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 86. од 6. децембра 2019. године.

Усвојене су измене и допуне пореских закона:

 1. Закона о порезу на добит правних лица
 2. Закона о порезу на доходак грађана
 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
 5. Закона о порезима на имовину
 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 7. Закона о републичким административним таксама
 8. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

Највећи број усвојених измена и допуна примењиваће се од 1. јануара 2020. године,

Са свим новима које доносе ове измене упознаћемо претплатнике на предстојећим саветовањима које организујемо у периоду од 9. до 13. децембра 2019. године у 10 градова у Србији.

 

Коментаре извршених измена у пореским законима дали смо у ПС бр. 20/2019.

Поред измена пореских закона, усвојене си измене закона којима се уређује радно-правни статус и плате запослених у јавном сектору, и то:

 1. Закона о запосленима у јавним службама
 2. Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 3. Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
 4. Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
 5. Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

Овим изменама закона, како смо то најавили  у ПС 20/2019, померен је почетак примене наведених закона за 1. јануар 2021. године.

Усвојени су и:

 1. Закон о агенцијском запошљавању
 2. Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Коментар новог Закона о агенцијском запошљавању дали смо у ПС бр. 20/2019.