ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.01. 2019.

 

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕФАКЦИЈУ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ПДВ-а

 

На сајту Пореске управе објављено је Корисничко упутство за порталску апликацију: Пројекат: Рефакција и ослобађање од плаћања ПДВ-а у којем су дате инструкције за подношење захтева за рефакцију ПДВ-а и захтев за ослобађање од ПДВ преко портала еПорези.

Наиме, у складу са изменама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 104/18) прописану документацију и захтев за рефакцију ПДВ од 1. јануара 2019. године подноси електронским путем преко портала еПорези:

 

страни обвезник који право на рефакцију остварује у складу са чланом 53. Закона о ПДВ (Образац РЕФ 1);

организација регистрована за хуманитарну делатност која право на рефакцију остварује у складу са чланом 54. Закона о ПДВ (Образац РЕФ 2);

традиционална црква и верска заједница која право на рефакцију остварује у складу са чланом 55. Закона о ПДВ (Образац РЕФ 3А);

дипломатско и конзуларно представништво, односно међународна организација која право на рефакцију остварује у складу са чланом 55а Закона о ПДВ (Образац РЕФ 5).

 

 

Захтев за рефакцију подноси се уз помоћ квалификованог сертификата важећег у Републици Србији. Страни обвезник подноси захтев преко овлашћеног подносиоца захтева.

Такође, у складу са изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 104/18) прописану документацију и захтев за ослобађање од ПДВ од 1. јануара 2019. године подноси се електронским путем преко портала еПорези за промет добара и услуга који се врши:

 

у складу са уговорима о донацији за које је прописано пореско ослобођење у члану 24. став 1. тач. 16а) Закона о ПДВ (Образац ППО–ПДВ);

у складу са уговорима о кредиту, односно зајму за које је прописано пореско ослобођење у члану 24. став 1. тач. 16б) Закона о ПДВ (Образац ЗППО–ПДВ);

– на основу осталих међународних уговора за које је прописано пореско ослобођење у члану 24. став 1. тач. 16в) Закона о ПДВ (Образац МППО–ПДВ).

 

О овоме смо писали у Привредном саветнику број 24/2018, а пишемо и у Привредном саветнику број 1и2/2019.