ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30.10. 2018.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕВОД РЕВИДИРАНОГ МСФИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 83/18 од 29. октобра 2018. године објављено је Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП). У оквиру решења објављен је званичан српски превод са комплетним текстовима измењеног (ревидираног) МСФИ за МСП, који је одобрен и издат од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards BoardIASB) у јулу 2009. године, са изменама и допунама из маја 2015. године.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. новембра 2018. године.

Напомињемо да је у решењу наведено да ће преведени МСФИ за МСП почети да се примењује од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2019. године, као и да правна лица могу применити МСФИ за МСП и приликом састављања финансијских извештаја на дан 31. децембра 2018. године (уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје)

Доношењем овог решења стављено је ван снаге Решење Министра финансија број 401-00-1304/2013-16 од 25. децембра 2013. године („Службени гласник РС”, број 117/13).

Подсећамо претплатнике да је Привредни саветник у јануару 2017. године објавио Приручник за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике у складу са ревидираним МСФИ за МСП (чији је превод објављен тек сада), као и у складу са Правилником за микро правна лица (који у међувремену није мењан).

С тим у вези, велики број лица захваљујући овом Приручнику примењује ревидирани МСФИ за МСП почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2016. године, а на основу мишљења Министарства финансија бр. 011-00-1051/2016-16 од 23. новембар 2016. године, којим је дата могућност примене измењених пуних МСФИ и МСФИ за МСП и пре њиховог званичнох превода и објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Поред тога, и у часопису „Привредни саветник“ објављени су бројни чланци на ову тему, пре свега, у току 2016. и 2017. године. Имајући у виду обавезност примене ревидираног МСФИ за МСП почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2019. године писаћемо поново на ову тему.