ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

22.11. 2018.

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

 

Влада Републике Србије усвојила је и упутила Скупштини Републике Србије предлоге закона:

  1. Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину,
  2. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
  3. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,
  4. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,
  5. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о републичким адмнистративним таксама,
  6. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу.

Очекује се да ће Влада Републике Србије на наредној седници усвојити и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

О пореским законима детаљније ћемо писати у наредном броју нашег часописа када их Скупштина Републике Србије усвоји.