ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21.12. 2018.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРЕВОД МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РЕВИЗИЈЕ

 

У СГРС 100/2018 од 19. децембра 2018. год. објављено је Решење о утврђивању превода Међународних стандарда ревизије. Овим решењем које ступа на снагу 27. децембра 2018. се утврђује званичан превод Међународних стандарда ревизије (МСР),на српски језик, који је одштампан уз само решење и чине његов саставни део.

 У питању је превод Приручника Међународних стандарда ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга за 2016–2017. год. који је усвојила Међународна федерације рачуновођа.

Превод садржи све измењене и допуњене МСР у односу на претходни превод који је објављен априла 2012. год. а који се овим решењем ставља ван снаге.

Нова верзија МСР са свим изменама и допунама за 2016-2017. год. се обавезно примењује у Србији почев од ревизије финансијских извештаја на дан 31. децембра 2019. год. На добровољној основи преведени МСР се могу применити и приликом ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2018. год.

Измене у преведеним МСР се односе на друштва за ревизију која врше ревизију финансијских извештаја у складу са МСР, а нису од посебног значаја за правна лица чији финансијски извештаји су предмет ревизије.

Најзначајнија измена у МСР односи се на промене у структури и садржају ревизорског извештаја које ће друштва за ревизију обавезно морати да узму у обзир приликом издавања ревизорског извештаја за 2019. год. а уколико желе  могу и у ревизорском извештају за 2018. год. О овим новинама писали смо у ПС 15/2018.

Чл. 3 Закона о ревизији предвиђа објављивање превода Међународних стандарда ревизије и на сајту Министарства финансија.

Превод Међународних стандарда ревизије објављен је на сајту Коморе овлашћених ревизора.