ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13.03.2018.

 

ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ ВРСТЕ УСЛУГА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ПОРЕЗУ ПО ОДБИТКУ СА ПОЧЕТКОМ ПРИМЕНЕ ОД 1. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

 

 

Усвојеном изменом тачке 5) у ставу 1. члана 40. Закона о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС, бр. 25/2001,... 113/2017) значајно је сужен предмет опорезивања прихода од услуга нерезидентних правних лица порезом по одбитку (осим за приходе које по основу услуга остварују нерезидентна правна лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом), па се за све исплате почев од 1. априла 2018. године, порез по одбитку обрачунава и плаћа по стопи од 20% на бруто приход који оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене, сем уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено (о чему смо писали у ПС 22 и 23/2017).

С тим у вези, на основу овлашћења из члана 40. став 16. Закона, министар финансија донео је Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 21/18, и који ће се примењивати почев од 1. априла 2018. године.

Овим правилником ближе су уређене врсте услуга из члана 40. став 1. тачка 5) Закона, по основу којих нерезидентно правно лице, осим нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, остварује приход од резидентног правног лица, који се опорезује порезом по одбитку, и то:

  1. услуге истраживања тржишта;

  2. рачуноводствене и ревизорске услуге;

  3. друге услуге из области правног и пословног саветовања.

О овоме смо детаљније писали у Привредном саветнику број 6/2018.