ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.01.2018.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О НАЧИНУ УПЛАТЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА И ДОПИНОСА ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОБВЕЗНИКА

 

Пореска управа је на свом сајту, дана 11.01.2018. године, издала саопштење о начину уплате аконтација пореза и допиноса за обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности и посебне категорије обвезника.

 

Према наведеном саопштењу, предузетници који порез и доприносе плаћају на стварни, односно паушално утврђени приход, почев од аконтације за јануар 2018. године која доспева за плаћање 15. фебруара 2018. године, уплату врше са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП.

 

Обвезници који су основани у 2017. години, као и обвезници који су у току 2017. године, наставили да обављају делатност након привременог прекида, аконтацију за  јануар 2018. године, а која доспева 15. фебруара 2018. године, исто су дужни да уплаћују  према БОП-у који им је додељен за 2018. годину.

 

Посебне категорије обвезника попут пољопривредника, свештених лица и верских службеника, самосталних уметника, домаћих држављана запослених у иностранству и ино-пензионера, којима Пореска управа обавезу утврђује решењем, доприносе за обавезно социјално осигурање за 2018. годину измирују према БОП-у, почев од аконтације која доспева 15. фебруара 2018. године.

 

Комплетан текст обавештења можете погледати овде:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4641/obavestenje-za-obveznike-poreza-na-prihode-od-samostalne-delatnosti-i-posebne-kategorije-obveznika-.html