ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.12. 2018.

 

У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“, БР. 95/2018 ОБЈАВЉЕНИ СУ ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА НАРОДНА СКУПШТИНА

 

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 95/2018, од 8. децембра 2018. године, објављени су следећи закони о чијим предлозима смо писали у нашем часопису, и то:

- из области пореског система и социјалног осигурања:

1. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској адмнистрацији,

2. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

3. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица,

4. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,

5. Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

6. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

 

- из области девизног и спољнотрговинског пословања:

1. Царински закон,

2. Закон о царинској служби.

 

- из области буџетског система:

1. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину,

2. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

3. Закон о изменма и допунама Закона о државним службеницима,

4. Закон о изменама и допунама Закона о запосленим у јавним службама.

 

- из осталих области:

1. Закон о изменма и допунама Закона о привредним друштвима,

2. Закон о изменма и допунама Закона о стечају,

3. Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини,

4. Закон о изменама и допунама Закона о ирама на срећи,

5. Закон о допуни Закона о комуналним делатностима,

6. Закон о измени Закона о републичким адмнистративним таксама.