ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.04. 2017.

 

ОМОГУЋЕНО ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
АПР ЗА 2016. ГОД. ОД 26. АПРИЛА 2017. ГОД.

 

На свом сајту Агенција за привредне регистре (АПР) је објавила следеће саопштење у вези са достављањем консолидованих финансијских извештаја за 2016. год. путем посебног информационог система АПР:

„Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од данас, 26. априла 2017. године, у оквиру Финансијских извештаја, у Посебном информационом систему Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2016. годину за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2017. године.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављају се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације  у вези  са консолидованим годишњим финансијским извештајем за 2016. годину, као и корисничко упутство за достављање истог, објављене су у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.“

Иначе, консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (KFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја.

 

Корисничко упутсво за достављање консолидованог финансијског извештаја може се преузети са сајта Агенције, а сва упуства у вези са састављањем и приказивањем консолидованих финансијских извештаја Привредни саветник је објавио у ПС 8 /2017.