ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26.04. 2017.

 

РОК ЗА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊА НА НАЈНИЖУ ПРОПИСАНУ ОСНОВИЦУ ЈЕ СРЕДА 3. МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Према члану 80. став 5) Закона о општем управном поступку,  прописано је ако последњи дан рока пада у дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Према члану 51. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, прописано је ако послодавац не исплати зараду до последњег дана у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу прописану основицу. С обзиром да последњи дан у месецу пада у недељу (30. априла),  који је нерадни дан, а државни празник је 1. и 2.(понедељак и уторак) мај који су такође нерадни, први радни дан је  среда 3. мај. Најнижа прописана основица до 30. априла износи 23.229,00 динара.

Од  1. маја примењује  нова  најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса  и износи 21.906,00 динара (62.588 x 35%) .

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ОБРАСЦА М – 4 ЈЕ СРЕДА 3. МАЈ

Рок за подношење Обрасца М-4 за 2016. годину  је 30. април. С обзиром да овај датум пада у недељу који је нерадни дан, а 1. и 2. (понедељак и уторак) мај су државни празници и такође нерадни дани,  обавеза подношења обрасца помера за први радни дан а то је среда 3. мај.