ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

22.11.2017.

 

ПОЧЕВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ, ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН – ППИ-3 И ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА - ППИ-4
ПОДНОСЕ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

 

Изменама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, које су објављене у „Службеном гласнику“ бр 101/17, прописано је да се, почев од 1. јануара 2018. године, пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – ППИ-3 и пореза на пренос апсолутних права - ППИ-4 у електронском облику подносе употребом електронских сервиса Пореске управе, на начин прописан правилником којим се уређује подношење пореске пријаве електронским путем.

Обавезу подношења ових пријава искључиво у електронском облику од 1. јануара 2018. године имају обвезници - сва правна лица, као и предузетници који воде пословне књиге и то за имовину и приходе који су у вези са обављањем делатности.

Остала физичка лица подносе наведене пореске пријаве од 1. јануара 2018. године искључиво на новопрописаним обрасцима при чему могу да их подносе и у електронском облику или у писменом облику непосредно или путем поште.