ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15.03. 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ОБРАЗАЦА - ППДГ-1С И ПБ 2

На сајту Пореске управе 14. марта 2017. године, дато је обавештење које се односи на достављање образаца ППДГ-1С и ПБ-2, које гласи:

" Правилником о изменама Правилника о садржини пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађања на приходе од самосталних делатности и Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС” број 7 од 31. јануара 2017. године), који су ступили на снагу 1. фебруара 2017. године, извршене су измене у Обрасцу ПБ 2 и Обрасцу ППДГ 1С.

Како је измена извршена у току законског рока за подношење пореских пријава и пореског биланса обавештавамо Вас да Пореска управа прихвата као исправне обрасце пореске пријаве и пореског биланса (обрасци ППДГ-1С и ПБ 2), које обвезници пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности за 2016. годину подносе на обрасцима који су важили пре наведених измена правилника. "