ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

11.09.2017.

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ПРОПИСЕ О НЕОБАВЕЗНОЈ
ОВЕРИ ДОКУМЕНАТА ПЕЧАТОМ

 

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 82/17, од 8.09.2017. године НБС објавила је измене и допуне следећих аката:

1. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената;

2. Одлуку о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима;

3. Одлуку о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна;

4. Одлуку о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења;

5. Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством.

Сва наведена акта примењују се од 1. октобра 2017. године.

НБС је усвојила измене наведених подзаконских аката из области платног промета у којима су садржане одредбе које се односе на необавезност употребе печата привредних субјеката.

У циљу уједначења праксе банака и отклањања недоумица код привредних друштава и предузетника у вези с коришћењем печата, извршеним изменама прописа јасно је наглашено да банке не могу одбити пружање платних услуга само због тога што клијент у свом пословању с банком не жели да користи печат.

Ове измене значе следеће:

1) привредни субјекти који имају отворене рачуне и на шалтеру банака користе печат за оверу платних налога у земљи и са иностранством могу, од 1. октобра 2017. године банци предати писани захтев да више не користе печат. Банка је дужна да им без анексирања уговора већ наредног дана обезбеди предају потписаних платних налога без обавезе да их клијент овери печатом.

2) Правна лица и предузетници који отварају нове рачуне нису дужни да од 1. октобра 2017. године оверавају печатом захтев за отварање рачуна, картон депонованих потписа, налоге за платни промет, менице и друга документа која се односе на платни промет, осим ако то нису изричито захтевали од банке и уговорили с њом.

О извршеним изменама наведених аката детаљније ћемо писати у наредном броју часописа „Привредни саветник“.