ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.02. 2016.

 

ПРОПИСАН ЈЕ УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД УСЛУГА КАДА ЈЕ ПРИМАЛАЦ НЕРЕЗИДЕНТНО ЛИЦЕ

 

Министарство финансија донело је нови Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“,  бр. 16/16), који се примењјује од 1. марта 2016. године.

 Новим правилником прописан је уплатни рачун за порез на приходе од услуга које се пружају или користе на територији Србије, када је прималац нерезидентно правно лице:

840-711221843-46 – Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на накнаде од услуга које се пружају или користе на територији Републике које се исплаћују нерезидентима

У апликацији која се користи приликом подношења електронских пореских пријава, рубрика „Подаци за налог за плаћање“ садржи инструкцију са уплатним рачуном и позивом на број одобрења (БОП).