ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.02. 2016.

 

ПЛАЋАЊЕ АКОНТАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОБИТ У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

 

Пореска управа је објавила на својој интернет страни обавештење о плаћање аконтација пореза на добит у случају промене пословног седишта пореског обвезника. Текст обавештења дајемо у наставку:

 

Обавештење, 19. фебруар 2016. године

 

У случају промене пословног седишта пореског обвезника, плаћање аконтација пореза на добит за текући порески период врши се према нивоу уплате са троцифреним бројем општине из колоне 4 Прилога 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 104/11,...,105/15), и то ако је промена седишта извршена до 15-ог у месецу почев од уплате аконтације за месец у којем је извршена промена са шифром нове општине (у којој је ново седиште), а ако је промена седишта извршена после 16-ог у месецу уплата аконтација са новом шифром општине (шифра општине после промене седишта) почиње од дана доспећа аконтације за наредни месец у односу на месец у којем је извршена промена седишта.

Позив на број одобрења плаћања додељен у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за претходни порески период је следеће структуре: контролни број по моделу 97 (две цифре), шифра општине (три цифре) и број додељен од стране Пореске управе (четрнаест цифара).

Порески обвезници који у току пословне године промене пословно седиште са територије једне општине на другу, приликом плаћања аконтација користе исти број одобрења за плаћање аконтација уз израчунавање новог контролног броја по моделу 97 и то уносом нове шифре општине (три цифре) и претходно додељеног броја од стране Пореске управе (четрнаест цифара).