ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.02. 2016.

 

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

 

Министарство финансија донело је већи број нових правилника о подношењу пореских пријава који се примењују од 1. марта 2016. године. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику“, бр. 14/16. О примени нових Правилника пишемо у новом броју часописа који је у припреми за штампу.

 

Списак Правилника дајемо у наставку:

  • Правилник о пореској пријави о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва;
  • Правилник о начину обрачунавања, садржини и начину вођења евиденције, облику и садржини пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања;
  • Правилник о начину и поступку утврђивања дивиденде коју остварују чланови привредног друштва у ликвидацији, односно стечају;
  • Правилник о изменама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица;
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице;