ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.07. 2016.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА И ИЗНОСИ 4,00%

.

Дана 07. Јула  2016. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да смањи референтну каматну сопу за 0,25%, тако да она износи 4,00%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 4,00%.

Од 1. јануара 2013. године, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за десет процентних поена применом простог интересног рачуна од сто, у складу са одредбама члана 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (комфорни метод се примењивао до 31. децембра 2012. године).

Стога, од 7. јула  2016. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе износи 14,00%.

По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. августа  2016. године.