ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02.06. 2016.

 

ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ЛИЦА РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

 

Почев од 1. јуна 2016. године  примењује се Закон о Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре. Овај Закон објављен је у „Службеном  гласнику РС“, бр. 112/2015.

На основу Закона донет је Правилник о начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР, који се примењује од  2. јуна 2016. године. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 48/2016.

На основу података добијених од надлежних органа, АПР  у складу са наведеним прописима води Централну евиденцију свих мера предузетих према одговорним лицима која обављају делатност, и односе се на привремене забране располагања новчаним средствима, тј. вршење функције у привредном друштву, обављања делатности. У Централној евиденцији ће бити систематизовани прикупљени подаци о привредним субјектима, односно њиховим власницима, директорима и члановима одбора и других органа  чије је пословање санкционисано изрицањем кривичних, прекршајних или управних санкција. Идентификациони подаци о правним лицима са привременим ограничењем објављују се на интернет страници АПР.