ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01.02. 2016.

 

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ АГЕНЦИЈЕ ОД ДАНАС ДОСТУПАН КОРИСНИЦИМА


Агенција за привредне регистре ојавила је следећу вест:

 

Посебни информациони систем Агенције од данас доступан корисницима

 - 1. фебруар 2016

 

 Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 1. фебруара 2016. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном  документацијом  за 2015. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

За примену посебног информационог система Агенција је обезбедила Техничко упутство за примену тог система, као и Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом. За решавање спорних питања у вези примене посебног информационог система Агенције корисници се могу обратити на електронску адресу [email protected]

Поред тога, Агенција је корисницима обезбедила увид у евиденцију обвезника  путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага  се може  вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

У случају да увидом у поменуту евиденцију обвезник, евентуално, утврди да подаци  нису ажурни, потребно је да упути рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу [email protected]

Детаљна упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2015. годину корисницима су доступна путем линка Врсте финансијских и других извештаја и документације.