ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

14. 07. 2015.

 

ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИМАЈУ САМО ВЕЛИКА И ЈАВНА МАТИЧНА ДРУШТВА

У вези са учесталим питањима око тога да ли су сва матична правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја дужна да уз њих предају и годишњи извештај о пословању Министартво финансија је издало мишљење 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. годинекоје преносимо у целости:

ДА ЛИ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, КОЈА СУ ИСТОВРЕМЕНО МАТИЧНА ПРАВНА ЛИЦА, А РАЗВРСТАНА СУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ, КАО СРЕДЊА, МАЛА ИЛИ МИКРО ПРАВНА ЛИЦА, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА, УЗ СВОЈЕ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ, САСТАВЕ И ДОСТАВЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ?

 

Законом о рачуноводству („Сл. гласник Р. Србије”, број 62/13, у даљем тексту: Закон), уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица, организација рачуноводства и рачуноводствене исправе, услови и начин вођења пословних књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредби овог закона.

Одредбама члана 29. Закона прописано је да су обвезници састављања годишњег извештаја о пословању сва велика правна лица и јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. Међутим, правна лица која су, у смислу члана 6. овог закона, разврстана као микро, мала или средња правна лица немају обавезу да саставе годишњи извештај о пословању, с тим што су информације о откупу сопствених акција, односно удела дужна да наведу у Напоменама уз финансијске извештаје ако су обавезна да их састављају.

Одредбама члана 30. Закона прописано је да матична правна лица могу да одлуче да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажу као један извештај који треба да садржи информације од значаја за економску целину. 

Имајући у виду наведено, као и експлицитне одредбе напред цитираних чл. 29. и 30. Закона, неспорно следи да обавезу састављања годишњег извештаја о пословању имају искључиво велика правна лица и јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Неспорно, такође, следи из цитираних законских одредаба да привредна друштва, која су истовремено матична правна лица, а разврстана су као микро, мала или средња правна лица, немају обавезу да састављају годишњи извештај о пословању, те самим тим ни консолидовани годишњи извештај о пословању.

Сходно следи да поменута правна лица (сва која нису велика и јавна) немају ни обавезу да достављају Агенцији за привредне регистре годишњи, односно консолидовани годишњи извештај о пословању, с обзиром да нису дужна ни да га састављају.

Напомињемо, додатно, да ни у једном Међународном рачуноводственом стандарду, односно Међународном стандарду финансијског извештавања (МРС/МСФИ), које правна лица обавезно примењују приликом састављања консолидованих финансијских извештаја, није прописан захтев да се, уз консолидовани финансијски извештај (обухвата целокупан сет од шест финансијских извештаја) саставља и годишњи извештај о пословању.

Истовремено бисмо, на крају, желели да укажемо да се одредба члана 30. Закона односи искључиво на она матична правна лица која имају обавезу да саставе своје годишње извештаје о пословању (велика правна лица и јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна у складу са законом којим се уређује тржиште капитала) и у том случају имају могућност да, уместо два извештаја о пословању (годишњи и консолидовани), саставе само један извештај који треба да садржи информације од значаја за економску целину“.

 

Повод за издавање мишљења ресорног Министарства било је тумачење Агенције за привредне регистре, на основу којих је формиран посебан информациони систем за предају консолидованих финансијских извештаја, да сва матична правна лица (независно од величине приликом разврставања) која су у обавези да саставе консолидоване финансијске извештаје уз исте, као додатну документацију, треба да предају и консолидовани извештај о пословању. Привредном саветнику се обрадио велики број претлатника из матичних правних лица која нису велика правна лица и нису јавна акционарска друштва која нису могла да предају консолидоване финансијске извештаје због апликације АПР која тражи и консолидовани извештај о пословању.

Према цитираном мишљењу Министарства (које сматрамо исправним и у духу чл. 29 и 30. Закона о рачуноводству) обавезу предаје годишњег извештаја о пословању уз консолидоване финансијске извештаје имају матична друштва која су разврстана у велика правна лица или организована као јавно (акционарско) друштво.

Матична правна лица која нису јавна, а која су разврстана у микро, мала или средња правна лица, немају обавезу да уз консолидоване финансијске извештаје предају годишњи извештај о пословању.

Поменуто мишљење МФИН достављено је и Агенцији за привредне регистре, а биће објављено у следећем Привредном саветнику (као у у Билтену мишљења на сајту Министарства).