ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

28. 06. 2014.

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПДВ СЕ ОД 1. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ
ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ

 

Пореска управа је на свом веб сајту објавила вест о подношењу ПДВ пријава почев од 1. јула 2014. године. Наиме, у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, од 1. јула 2014. године пореска пријава за ПДВ (Образац ПП ПДВ) моћи ће да се поднесе само електронски, и то:

1) као јединствени запис исказан XМЛ језиком, електронским путем преко портала Пореске управе;

2) попуњавањем појединачне пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

У овој вести најављене су измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, које су неопходне због начина подношења пријаве.

Према предложеним изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, подношење осталих пореских пријава у електронском облику ће се сукцесивно уводити, и то:

  • од 1. октобра 2014. године за порез на добит правних лица;
  • од 1. јануара 2015. године  за акцизе и за порез на приход од самосталне делатности за предузетнике који воде пословне књиге;
  • од 1. октобра 2015. године, за све остале пореске облике.

У наставку цитирамо саопштење (новост) са сајта Пореске управе:

 

 

„ПДВ пријава од 01. јула искључиво електронски

 

Поштовани обвезници,

Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.

Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.

У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.

Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.

Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.

У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрти поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.

 

 Срдачан поздрав,

Пореска управа“