ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

27. 11. 2014.

 

У Службеном гласнику број 128/2014 стр. 31 је објављен следећи правилник:

 


На основу члана 96. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка и 108/13),Министар финансија доноси

 


ПРАВИЛНИК

о допуни Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

 

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – исправка, 81/14 и 117/14), у Прилогу 1 – План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 531б додаје се редни број 531в, који гласи:

 

531в

840

745113

843

28

Средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

53

1,1/г

 

4

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 110-00-16/14-001-005

У Београду, 19. новембра 2014. године

Министар, др Душан Вујовић, с.р.