ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

24. 01. 2014.

 

НОВИ УПЛАТНИ РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД КАПИТАЛА

 

Саопштење

Нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала, укључујући и приходе од издавања у закуп сопствених непокретности, као и приходе од давања у закуп покретних ствари

Одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 120/13) прописани су нови уплатни рачуни за уплату јавних прихода од капитала - приходи од издавања у закуп сопствених  непокретности, приходи од инвестиционе јединице, као и давања у закуп покретних ствари и који се примењују почев од 1.01.2014. године.

С тим у вези дајемо обавештење о уплатним рачунима јавних прихода и пореским пријавама које су обвезници (правна лица и предузетници ако су исти исплатиоци прихода, односно физичка лицаза које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку) дужни да поднесу надлежним организационим јединицама Пореске управе, и то:

I. Уплатни рачуни и пореске пријаве које подносе правна лица и предузетници ако су исти исплатиоци прихода физичком лицу

  1. Порез на приходе од капитала који се обрачунавају и обустављају по одбитку исказују се на обрасцу ПП ОПЈ 3 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од капитала за приходе од издавања сопствених непокретности у закуп, као и прихода по основу приноса од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, који су остварени у периоду почев од 1.01.2014. године, уплата пореза се врши на рачун број 840-711149843-27 - Порез на приходе од издавања сопствених непокретности/порез на приход од капитала по другом основу.

  2.  Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари који се обрачунавају и плаћају по одбитку исказује се на обрасцу ПП ОПЈ-4 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на приходе од давања у закуп покретних ствари, за приходе који су остварени почев од 1.01. 2014. године, а уплата се врши на уплатни рачун 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе.

 

II. Уплатни рачуни и пореске пријаве које подносе физичка лица за остварене приходе за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку

  1. Порез на приходе од издавања сопствене непокретности које остварује физичко лице за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку, исказује се на обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је остварен почев од 1.01.2014. године, уплата се врши на рачун број 840-711149843-27 - Порез на приходе од издавања сопствених непокретности/порез на приход од капитала по другом основу.

  2. Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари које остварује физичко лице за које исплатилац прихода није дужан да обрачуна и обустави порез по одбитку исказује се на обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је остварен почев од 1.01.2014. године, уплата се врши на рачун број 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе.

  3. Напомињемо да се порез на приходе од непокретности за приходе које је остварило физичко лице закључно са 31.12.2013. године, за које је физичко лице подносило пореске пријаве, обавеза се утврђује решењем пореског органа у коме је наведен рачун за уплату (рачун број 840-711143843-82 – Порез на приходе од непокретности).

  4. Такође, напомињемо да се порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, које је остварило физичко лице закључно са 31.12.2013. године, за које је физичко лице подносило пореске пријаве, обавеза се утврђује решењем пореског органа у коме је наведен рачун за уплату (рачун број 840-711145843-96 - Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе).

 

Биро за информисање