ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

23. 11. 2014.

 

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА JE, НА ПРЕДЛОГ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, ДОНЕО ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 127/14 од 21. 11. 2014. године. Овим правилником уређују се ближи услови и начин пријема и обраде података за статистичке и друге потребе, пријема и провере испуњености услова за јавно објављивање финансијских извештаја и докумената из чл. 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13), вођења Регистра финансијских извештаја и прибављања података које Агенцији за привредне регистре достављају други надлежни органи и правна лица и предузетници, као и пружања услуга из Регистра финансијских извештаја.

Одредбе овог правилника односе се на привредна друштва, Народну банку Србије, банке, друге финансијске институције над којима, сагласно закону, надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона, друга правна лица, предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, као и на огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у иностранству који обављају привредну делатност у Републици Србији.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2015. године.

О нацрту овог правилника писали смо у „Привредног саветника“, бр. 21 и 11/14 у чланку „Новине у вези са састављањем и достављањем финансијских извештаја за 2014. годину“