ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

22. 12. 2014.


ИЗМЕЊЕНЕ СУ НАКНАДЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА ЗА ОБРАДУ И ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

У „Сл. гласнику РС“ бр. 138/14 од 17. децембра 2014. године објављена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, која ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања (25. децембра 2014. године), осим одредаба чл. 2. – 6. које се односе на накнаде за достављање финансијских извештаја а које се примењују од 1. јануара 2015. године.

Овом Одлуком уводи се накнада за регистрацију података о стечају над правним лицем која износи 10.000,00  динара. Изузетно, накнада за регистрацију података о стечају над микро правним лицем износи 5.000,00 динара. Ову накнаду уплаћује лице коме је актом суда наложена уплата предујма трошкова за регистрацију података о стечају на рачун Агенције – евиденциони рачун прихода, а доказ о уплати накнаде суд подноси Агенцији уз документацију за регистрацију података о стечају и регистрацијуи објављивање решења о отварању стечајног поступка.

Када се финансијски извештаји достављају путем посебног информационог система Агенције, у електронском облику (без доставаљања у папирном облику), накнада износи за:

  • редовне годишње финансијске извештаје и документацију за обвезнике ревизије, осим микро правних лица, односно консолидоване годишње финансијске извештаје и документацију, 6.000,00 динара;
  • редовне годишње финансијске извештаје и документацију, за микро правна лица обвезнике ревизије и за мала правна лица која нису обвезници ревизије, 3.000,00 динара;
  • редовне годишње финансијске извештаје и документацију за микро правна лица – привредна друштва, задруге, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона о рачуноводству, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, 1.200,00 динара;
  • редовне годишње финансијске извештаје и документацију за микро друга правна лица, као и редовне годишње финансијске извештаје за предузетнике и све ванредне финансијске извештаје, 500,00 динара.

С обзиром на то да је достављање финансијских извештаја за 2014. годину са електронским потписом обавезно за велика, средња и мала правна лица, а не и за микро правна лица, која могу али не морају да користе електронски потпис, Агенција је омогућила достављање финансијских извештаја и без електронског потписа. Такође, микро правна лица имаће могућност да, изузетно, само за 2014. годину, ФИ доставе и само у папирној форми уз потпис законског заступника

За обраду и јавно објављивање редовних годишњих финансијских извештаја који се састављају применом посебног информационог система Агенције, а достављају у папирном облику, накнада износи, и то за:

  • микро правна лица обвезнике ревизије, 4.000,00 динара.
  • микро правна лица – привредна друштва, задруге, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству који обављају привредну делатност у Републици Србији, 2.000,00 динара;
  • микро друга правна лица и предузетнике, 1.000,00 динара.

 

За обраду и јавно објављивање редовних годишњих финансијских извештаја који се састављају и достављају у папирном облику, накнада износи, и то за:

  • микро правна лица обвезнике ревизије, 6.000,00 динара.
  • микро правна лица – привредна друштва, задруге, установе, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе Закона, огранке страних правних лица са седиштем у иностранству који обављају привредну делатност у Републици Србији, 4.000,00 динара;
  • микро друга правна лица и предузетнике, 2.000,00 динара.

Накнада за обраду и јавно објављивање изјаве о неактивности достављене путем посебног информационог система Агенције, у електронском облику, износи 300,00 динара.

За обраду и јавно објављивање изјаве о неактивности, која се односи на пословну 2014. годину, а коју су микро правна лица доставила у папирном облику, накнада износи 800,00 динара.

За обраду података за статистичке и друге потребе не наплаћује се накнада.

Детаљније о састављању и достављању финансијских извештаја за 2014. годину. писаћемо у наредном броју часописа.